• Zmień kontrast
  • Czcionka
  • A
  • A+
  • A++

Historia szkoły

        Początki szkolnictwa ponadpodstawowego w Koziegłowach (miasteczko w województwie śląskim) sięgają okresu powstania Polski Ludowej. Ważnym elementem polityki oświatowej Ludowego Państwa Polskiego było dążenie do zniesienia upośledzenia oświatowego wsi. Zniesiono podział szkół miejskich na stopnie organizacyjne. Umożliwiono wszystkim dzieciom ukończenie szkoły podstawowej. Szkolnictwo średnie zbliżono do młodzieży wsi i małych miasteczek.

 W takich uwarunkowaniach 13 października 1946 roku „pod wysokim protektoratem Obywatela Wojewody Generała Dyw. Aleksandra Zawadzkiego” – jak czytamy w Akcie Erekcyjnym – powstało Państwowe Gimnazjum Koedukacyjne w Koziegłowach. Komitet Organizacyjny Gimnazjum składał się z miejscowego społeczeństwa przy współudziale i poparciu ludności gmin Koziegłówki i Rudnik Wielki.

 

Bilet zaproszeniowy z uroczystości otwarcia szkoły.

     Uroczystego aktu poświęcenia dokonał proboszcz ks. Dziekan Włodzimierz Rosso.

 Było to pierwsze  w województwie śląsko-dąbrowskim gimnazjum w środowisku wiejskim. Normalne zajęcia szkolne rozpoczęły się w dniu 23 września 1946 roku. Dyrektorem szkoły został Stanisław Rączka, nauczyciel języka polskiego. W skład grona nauczycielskiego wchodzili jeszcze: Tadeusz Berner (po zmianie nazwiska Niedźwiecki), Jan Stefanaszyn, Hanna Buczkowa i ks. Włodzimierz Rosso.

Zajęcia odbywały się w gruntownie odnowionym dworku (już nie istniejącym), po byłej szkole rolniczej. Warunki w nowopowstałej szkole były trudne, pomieszczenia były małe, brakowało pomocy naukowych.

Dworek, w którym odbywały się zajęcia.

20 sierpnia 1948 roku dotychczasowy dyrektor Stanisław Rączka został przeniesiony służbowo do Liceum Państwowego w Zawierciu, a na jego miejsce mianowano Teofila Żurka, nauczyciela języka rosyjskiego, pracującego w tejże szkole od 1 lutego 1947 roku.

 

 

Jedno z pierwszych zdjęć grona nauczycielskiego i uczniów gimnazjum.

 

Stopień organizacyjny szkoły ulegał ciągłym zmianom. Na podstawie pisma Kuratorium Okręgu Szkolnego Śląskiego w Katowicach z dnia 2 sierpnia 1948 roku zostało połączone Gimnazjum  Ogólnokształcące w Koziegłowach z Publiczną Szkołą Podstawową w 11-letnią Szkołę Ogólnokształcącą stopnia podstawowego i licealnego. W dniu 23 września 1949 r. dyrekcja szkoły otrzymała pismo Kuratorium, mocą którego 11-letnia Szkoła Ogólnokształcąca została rozdzielona na Szkołę Ogólnokształcącą stopnia podstawowego i Szkołę Ogólnokształcącą Koedukacyjną stopnia licealnego. Kierownictwo nad rozdzielonymi szkołami pozostało w rękach Teofila Żurka, który jednocześnie pełnił obowiązki dyrektora szkoły licealnej i kierownika szkoły podstawowej.

            W roku szkolnym 1949/50 odbył się pierwszy egzamin dojrzałości i tak: pisemny z języka polskiego i matematyki w dniach 15 i 16 maja 1950 r. oraz ustny z języka polskiego, matematyki, fizyki z astronomią i nauki o Polsce w dniu 2 czerwca 1950 r. Przewodniczącym Państwowej Komisji Egzaminacyjnej był Jan Drozdowski – dyrektor szkoły w Żarkach, zastępcą – dyrektor Teofil Żurek. Członkiem komisji był również tzw. delegat społeczny – Czesław Nita – sekretarz K.M. PZPR.

Egzaminatorem z języka polskiego była Zofia Ihnatowicz, z matematyki, fizyki z astronomią – Tadeusz Niedźwiecki, a z nauki o Polsce – Jan Ptak. Świadectwo dojrzałości otrzymało pierwszych 11 absolwentów  (na zdjęciu wyżej). Pierwszymi absolwentami byli: Zofia Barańska, Zofia Chachulska, Józef Chachulski, Stanisław Chachulski, Zozym Chachuła, Euzebiusz Daniel, Marian Musialik, Józef Podpłomyk, Regina Ryńska, Mieczysław Sojski i Janina Solipiwko.

Absolwenci z lat 50-tych

Rok szkolny

Liczba abiturientów, którzy przystąpili do egzaminu dojrzałości

Liczba abiturientów, którzy zdali egzamin dojrzałości

1950/51

1951/52

1952/53

1953/54

1954/55

1955/56

1956/57

1957/58

1958/59

1959/60

15

21

13

20

27

17

17

16

13

16

13

20

13

18

24

15

14

10

13

11

 

Z dniem 15 kwietnia 1951 roku cały gmach po byłym Liceum Rolniczym, które zostało przeniesione do Cieszyna, decyzją Miejskiej Rady Narodowej w Koziegłowach, przydzielono Szkole Ogólnokształcącej Koedukacyjnej stopnia licealnego. Trzy pomieszczenia z bocznego skrzydła zajęło miejscowe przedszkole. Oprócz gmachu szkole przydzielono ogród, sad i park. 15 sierpnia 1953 roku przedszkole przeniesiono do starego budynku szkoły podstawowej przy ulicy Kościelnej 6. W opuszczonych pomieszczeniach liceum zorganizowało pracownię fizyko-chemiczną i stołówkę szkolną.

            W roku szkolnym 1957/58 był bardzo słaby nabór do klasy VIII (tzn. I licealnej) – tylko 20 uczniów, co stanowiło 50 % przydzielonego limitu. Zmniejszyła się również liczba uczniów w klasach IX, X i XI (odpowiednio klasy II, III i IV liceum). Ogólna liczba uczniów wynosiła 83 na przewidywaną liczbę 120. Ten niski stan liczbowy oraz nieprzystosowanie budynku do potrzeb szkolnych zaniepokoiły Wydział Oświaty w Katowicach, który wystąpił do Ministerstwa Oświaty z wnioskiem o ewentualną likwidację szkoły (październik 1957 r.) ale społeczeństwo miasta Koziegłowy jak i okolicy poczyniło starania o dalsze jej utrzymanie.

            Z nowym rokiem szkolnym, z upoważnienia Kuratorium, obowiązki dyrektora pełnił Jan Kluza, zaś poprzedni dyrektor Teofil Żurek został przeniesiony na stanowisko nauczyciela do Liceum Ogólnokształcącego w Siewierzu. 15 września 1958 roku dyrektorem szkoły został Jan Ptak. W stosunku do roku poprzedniego liczba młodzieży uczęszczającej do szkoły zwiększyła się.

            We wrześniu 1959 roku Minister Oświaty wyraził zgodę na połączenie Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego w jedną szkołę. Stan uczniów całej szkoły wynosił 454, w tym na szczeblu podstawowym 349 uczniów w 12 oddziałach a na szczeblu licealnym 105 uczniów w 4 oddziałach. Skład grona nauczycielskiego w roku szkolnym 1960/61 przedstawiał się następująco: Jan Ptak – dyrektor szkoły, Krystyna Skowrońska – zastępca dyrektora, nauczyciele – Jarosław Kidawa, Ksawery Sajewicz, Bronisława Baltaza, Krystyna Giebel, Alfred Pałucha, Maria Muchla, Henryka Brondel, Kazimierz Romanowski, Helena Romanowska, Józefa Wiśniewska, Anna Tkacz, Maria Kańczuga, Zofia Gawęda, Maria Romanek, Zygmunt Kucia, Artur Nawrot, Wiesława Jędrzejewska.

            Przewodniczącym Komitetu Rodzicielskiego był wówczas Piotr Dziurowicz, usilnie zabiegający o budowę nowego budynku szkolnego. W 1960 roku w odpowiedzi na hasło „1000 szkół na Tysiąclecie Państwa Polskiego”, zaczęto gromadzić środki na budowę nowej szkoły. Przewodniczącym Społecznego Komitetu Budowy szkoły był Romuald Bazan.  Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego odbyła się 16 października 1960 roku.         W Akcie Erekcyjnym czytamy: „Zobowiązuje się Komitet Budowy Szkoły w Koziegłowach, który w porozumieniu z Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Myszkowie przekazuje wykonanie dokumentacji Miasto-Projektowi w Częstochowie Dyrektor tej instytucji ob. Barta Leszek wspólnie z projektantem inż. Udzielą, przekazuje w maju 1960 r. pełną dokumentację 15-to izbowej szkoły według nowoczesnych wymogów z gabinetami, pracowniami i salą gimnastyczną. Zarząd Przedsiębiorstwa Budownictwa Terenowego w Częstochowie pod kierownictwem dyrektora Ob. Błaszczyka Władysława podejmuje się budowy i planuje przekazanie szkoły do użytku w roku 1962...”

 

Budynek 1000-latki w czasie oddania jej do użytku.

 

Obiekt oddano jednak do użytku dopiero dwa lata później – 26 kwietnia 1964 roku. Dyrektor szkoły mgr Jarosław Kidawa dokonał przecięcia wstęgi. W uroczystym otwarciu szkoły uczestniczyli m.in.: zastępca

przewodniczącego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach Tadeusz Raczyński, I sekretarz Komitetu Powiatowego PZPR w Myszkowie Tadeusz Twardokęs, przewodniczący Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Myszkowie Stanisław Rosikoń. Szkołę zarejestrowano pod numerem 737 na liście Szkół – Pomników Tysiąclecia Państwa Polskiego. Koszt budowy tego obiektu wyniósł 9 mln zł zaś wartość pracy społecznej obliczona była na 270 tys. zł.

 

 

Honorowa trybuna gości podczas uroczystego otwarcia szkoły.

Bilet zaproszeniowy z uroczystego otwarcia szkoły.

 

Kilka miesięcy wcześniej, 16 stycznia 1964 roku Kurator Wincenty Świątek nadał szkole nazwę w następującym brzmieniu: „Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące im. Marii Curie Skłodowskiej w Koziegłowach"

 

 

Pierwsi maturzyści nowej szkoły to rocznik 1964 – 31 uczniów. Następne roczniki były bardziej liczne – od 50 do 71 uczniów. Chlubą Koziegłów w latach 60-tych był Międzyszkolny Zespół Pieśni i Tańca pod kierownictwem nauczyciela muzyki Kazimierza Romanowskiego.

 

Kolejnym dyrektorem szkoły  (1967 r.) został mgr Alfred Pałucha. W 1973 roku zaszły wielkie zmiany w systemie edukacji. Powstała Zbiorcza Szkoła Gminna w Koziegłowach z dyrektorem mgr Jerzym Bednarskim, a funkcję dyrektora liceum objął mgr Stefan Kuzior. W LO pracowało wtedy 16 nauczycieli, było 8 oddziałów, łącznie 261 uczniów.

 

Rok szkolny

Liczba absolwentów

Rok szkolny

Liczba absolwentów

Rok szkolny

Liczba absolwentów

1973/74

1974/75

1975/76

1976/77

1977/78

1978/79

1979/80

1980/81

1981/82

1982/83

60

51

50

60

46

45

26

32

25

28

1983/84

1984/85

1985/86

1986/87

1987/88

1988/89

1989/90

1990/91

1991/92

1992/93

24

29

22

25

26

33

24

24

29

28

1993/94

1994/95

1995/96

1996/97

1997/98

1998/99

1999/2000

2000/2001

2001/2002

2002/2003

33

34

41

38

51

50

26

65

60

74

 

Najwięcej uczniów ukończyło liceum w połowie lat siedemdziesiątych. W latach osiemdziesiątych bardziej popularne wśród młodzieży z okolic Koziegłów stały się szkoły typu zawodowego. Obecnie coraz popularniejsze są licea ogólnokształcące, będące jednym z etapów koniecznych do uzyskania wykształcenia wyższego.

 

 Absolwenci 2000.

Następne istotne zmiany zaszły w roku szkolnym 1979/80. Ze stanowiska Gminnego dyrektora  szkół odszedł mgr Jerzy Bednarski, a mgr Stefan Kuzior przestał pełnić funkcję zastępcy ds. liceum. Dyrektorem LO został dotychczasowy nauczyciel historii i propedeutyki mgr Tadeusz Kowalczyk. W szkole przywrócono również naukę języka niemieckiego w miejsce francuskiego (wprowadzonego w 1975 r.). Ważnym wydarzeniem było także zakończenie perturbacji organizacyjnych samego liceum. Kuratorium Oświaty i Wychowania w Częstochowie kierując się wytycznymi władz (stanowiskiem sekretarza KMG PZPR w Koziegłowach), postanowiło zamienić Liceum Ogólnokształcące w Koziegłowach na liceum rolnicze.

            Odmienne zdanie (zgodne z możliwościami i aspiracjami środowiska) miała rada pedagogiczna i społeczeństwo. W tej sytuacji doszło do konfliktu, w którym – na szczęście – zwyciężył rozsądek. Dwuletnie dyskusje nad zasadnością zmian przyniosły rozwiązania kompromisowe. Powstał nowy typ szkoły –  Liceum Ogólnokształcące i Zasadnicza Szkoła Rolnicza o specjalności rolnik-mechanizator. Największe zasługi w utrzymaniu liceum mieli rodzice: Mieczysław Potempski, Stanisław Łuszczyk, Stanisław Bekus, którzy interweniowali w Ministerstwie Oświaty i Wychowania. Szkoła liczyła wówczas 115 uczniów w liceum i 29 w szkole rolniczej oraz 14 nauczycieli.

 

            Z powodu braku naboru uczniów w roku szkolnym 1982/83 zakończyła swoją działalność zawodowa szkoła rolnicza. Ważnym wydarzeniem w tym czasie była wizytacja Kuratorium Oświaty i Wychowania w Częstochowie. Końcowe wnioski i spostrzeżenia wizytujących można było zamknąć w sformułowaniu: „Szkoła nietypowa, niezbyt liczna, mimo trudnych warunków pracuje dobrze. Jest potrzebna środowisku, spełnia rolę czynnika kulturotwórczego, budzi aspiracje uczniów, dobrze przygotowuje do studiów wyższych”. Opinia ta wydaje się być bardzo aktualna również w obecnej chwili. Można ewentualnie nadmienić, że jest bardzo przyjazna dla uczniów i zapewnia im bezpieczeństwo.

            W lipcu 1985 roku zmarł nagle mgr Alfred Pałucha. Od 1959 r. pracował jako nauczyciel geografii w liceum, a w latach 1966-70 pełnił obowiązki dyrektora. Od 1970 r. był koordynatorem ds. przysposobienia obronnego w Wydziale Oświaty i Wychowania w Myszkowie, a od 1975 r. do chwili śmierci pracował jako wizytator-metodyk w Kuratorium Oświaty i Wychowania w Częstochowie.

            Rozpoczynając rok szkolny 1991/92, jak zwykle z tej okazji, w uroczystym nastroju, nikt nie przewidywał, że w niedługim czasie szkoła znów okryje się żałobą. W pierwszych dniach września dyrektor mgr Jerzy Bednarski nagle zasłabł i po krótkim pobycie w szpitalu zmarł 27 września 1991 roku. Praca pedagogiczna z młodzieżą była jego pasją. Cieszył się autorytetem wśród uczniów, nauczycieli i całego środowiska.

 

            Od listopada 1991 r., po wygraniu konkursu, dyrektorem szkoły został mgr Lesław Knapik, nauczyciel matematyki w tutejszym liceum. Zajmował to stanowisko do końca sierpnia 2002 r. – obecnie jest Naczelnikiem Wydziału Oświaty przy Starostwie Powiatowym w Myszkowie

Dyrektor mgr L.Knapik w czasie obchodów 50-lecia LO.

Kolejnym dyrektorem liceum została mgr Mirosława Suleja, absolwentka LO w Koziegłowach, pracująca w tejże szkole od roku  1976 – nauczyciel fizyki oraz ulubiona wychowawczyni wielu roczników.

Dyrektor mgr M.Suleja w czasie zjazdu absolwentów.

 

Wrzesień 1999 roku przyniósł kolejne, znaczące zmiany w systemie szkolnictwa. Powstał zupełnie nowy typ szkoły – trzyletnie gimnazjum, sześcioletnia szkoła podstawowa, a od 2002 roku szkoły ponadgimnazjalne. Niestety, w tym okresie znacznie pogorszyły się warunki nauki w liceum – w jednym budynku zaczęły funkcjonować trzy szkoły. Od września 2004r. sytuacja jednak radykalnie się zmieniła - zbudowany jest nowy pawilon oraz hala sportowa, w którym uczą się gimnazjaliści.

W roku szkolnym 2003/2004 do szkoły uczęszczało 133 uczniów, w tym trzy oddziały szkoły ponadgimnazjanej ( I i II klasa nowego trzyletniego liceum) i dwie klasy IV-te, które jako ostatni rocznik szkoły ponadpodstawowej jeszcze zdawały „starą” maturę.