• Zmień kontrast
 • Czcionka
 • A
 • A+
 • A++

CYFROWA MATEMATYKA

Innowacja pedagogiczna

w nauczaniu przedmiotu matematyka

 

 

Autorzy innowacji: mgr Katarzyna Kucia
                                mgr Jolanta Królicka
                                mgr Anna Wiśniewska

 

 

 

 

 1.     Nazwa (temat) innowacji:

 

„Cyfrowa matematyka”

 

 2.     Informacje o szkole:

 

Typ szkoły: Gimnazjum

Nazwa szkoły: Zespół Szkół w Koziegłowach

                       Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Koziegłowach

 

 3.     Informacje o autorach innowacji:

Imię i nazwisko: Katarzyna Kucia

                           Jolanta Królicka

                           Anna Wiśniewska

Kwalifikacje zawodowe: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym

Zajmowane stanowisko: nauczyciele matematyki

Stopień awansu zawodowego: nauczyciele dyplomowani

 4.     Rodzaj innowacji:

metodyczno – organizacyjna

 5.     Adresaci innowacji:

Uczniowie trzech klas II Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Koziegłowach

 6.     Czas trwania innowacji:

Data rozpoczęcia innowacji: 15 września 2014r.

Data zakończenia innowacji: 26 czerwca 2015r.

Czas trwania innowacji: 1 rok

 7.     Zajęcia edukacyjne objęte innowacją:

Matematyka

 8.     Program na którym oparta jest innowacja:

„Matematyka z Plusem” - program nauczania matematyki dla drugiego etapu edukacyjnego, autorzy: Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Jacek Lech, wydawnictwo: GWO.

 9.     Opis innowacji:

   

    Autorzy programu proponują wykorzystywać komputer w trakcie procesu nauczania matematyki w tych momentach, w których nauczyciel spotyka różnorodne trudności, często trudnych do przezwyciężenia przy użyciu tradycyjnych metod nauczania i stosowanych do tej pory środkach dydaktycznych. Duży nacisk będzie kładziony na zagadnienia matematyczne, które mogą być rozwiązywane przy pomocy technologii komputerowej. Na realizację zawartych w programie treści przewiduje się dla ucznia 5 godzin matematyki tygodniowo: 4 w pracowni matematycznej i 1 dodatkowa w pracowni informatycznej uwzględniona w tygodniowym planie zajęć. Lekcje odbywające się w pracowni informatycznej będą opierały się o zastosowanie następujących programów edukacyjnych:

 • Ćwiczenia  interaktywne Matematyka z plusem - to ponad 400 interaktywnych, animowanych ćwiczeń z matematyki na poziomie gimnazjum. Zostały podzielone według klas, działów i tematów. Charakteryzują je różne stopnie trudności, losowo generowane dane, powtórki z teorii, podpowiedzi oraz raporty z wynikami, dzięki którym uczeń śledzi swoje postępy w nauce. To unikalna pomoc naukowa, firmowana marką popularnej polskiej serii podręczników do matematyki – „Matematyka z plusem”.
 • EduROM Matematyka - to bogaty i obszerny program komputerowy, obejmujący cały materiał nauczania matematyki w gimnazjum. Ogromny zasób wiedzy, wszechstronna analiza omawianych treści, programy narzędziowe i dodatkowe opcje czynią z eduROM-u wygodne i nowoczesne narzędzie, przydatne każdemu gimnazjaliście. Doskonałe zdjęcia, trójwymiarowe animacje, filmy wideo oraz setki interaktywnych ćwiczeń sprawiają, że niezbędna wiedza jest przyswajana  szybciej i efektywniej niż w ujęciu tradycyjnym.
 • Program Excel - program symulujący na ekranie komputera arkusz obliczeniowy. Za pomocą arkusza kalkulacyjnego Excel możemy poprowadzić rachunki. Za pomocą tego programu analizujemy i prezentujemy dane w postaciach zarówno liczbowych, jak i w postaci wykresów – liniowych, kołowych, słupkowych. Fantastyczny do opracowywania danych statystycznych.
 • Program Cabri – to jeden z najciekawszych programów wspomagających naukę i rozwiązywanie zadań z geometrii. Wbudowane narzędzia ułatwiają kreślenie figur i wykresów, wykonywanie obliczeń, przekształceń i pomiarów. Większość narzędzi można wykorzystywać jednocześnie, dzięki czemu możemy na przykład na bieżąco obserwować, jak zmieniają się kreślone obiekty w zależności od modyfikacji równań i parametrów, które je opisują.
 • Program GeoGebra – oprogramowanie matematyczne z wykorzystaniem interaktywnej grafiki, algebry i arkusza kalkulacyjnego. Dobrze sprawdza się w nauczaniu i uczeniu się planimetrii, stereometrii oraz funkcji.
 • Platforma LearningApps - umożliwia tworzenie (oraz użytkowanie, współdzielenie i publikowanie) gierek edukacyjnych w sześciu kategoriach: selekcja (quizy wielokrotnego wyboru, milionerzy, zaznaczenie w tekście, wykreślanka słowna); przyporządkowywanie (puzzle, tabele, mapy, obrazki, memory w różnych wersjach); porządkowanie (oś czasu i ustalanie kolejności); pisanie (wisielec, krzyżówka, tekst z lukami, uzupełnienie tabeli, quiz); narzędzia (głosowanie, czat, wspólne pisanie, kalendarz, mapa myśli, notatnik, tablica korkowa online); gry i zadania dla większej liczby graczy.

 10.  Cele ogólne:

     Celem głównym Programu jest podnoszenie umiejętności matematycznych uczniów, rozwijanie zainteresowania matematyką, jak również motywowanie uczniów do zdobywania wiedzy. Program ma również na celu wzbogacenie i uatrakcyjnienie procesu dydaktyczno-wychowawczego, rozbudzenie i poszerzenie zainteresowań uczniów, a co za tym idzie zwiększenie efektów nauczania. Zainteresowany pracą z komputerem uczeń będzie mógł wykorzystać swą pasję do rozwiązywania ciekawych zagadnień z matematyki, wykorzystując komputer jako narzędzie pomocne przy rozwiązywaniu problemu.

 11.  Cele szczegółowe:

 • Popularyzacja matematyki wśród uczniów - pokazanie, iż matematyka wcale nie musi być trudna, a rozwiązując problemy matematyczne można się bardzo dobrze bawić, poprzez stosowanie różnych form i metod pracy z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi technologii informacyjno - komunikacyjnej.
 • Poznanie programów edukacyjnych ułatwiających naukę matematyki.
 • Rozwijanie umiejętności tworzenia własnych aplikacji, gier matematycznych, symulacji przy wykorzystaniu programów GeoGebra, Cabri oraz platformy LearningApps.
 • Kształtowanie umiejętności wzajemnego nauczania metodą JIGSAW.
 • Rozwijanie umiejętności uczenia się w praktyce i we współpracy, czytaniaze zrozumieniem, selekcjonowania informacji, wypowiadania się na forum grupy, współdziałanie przy realizacji zadania, pełnienia różnych ról w grupie.
 • Integrowanie zespołu klasowego.

 12.  Koszt innowacji pedagogicznej i źródła jej finansowania:

     Szkoła dysponuje dwiema pracowniami informatycznymi. Pracownie wyposażone są  w niezbędne programy komputerowe opisane powyżej. Dodatkowa 1 godzina dla klasy nie wymaga finansowania.

 13.  Zakładane efekty działalności innowacyjnej:

Udział w zajęciach:

 • przygotuje uczniów do samodzielnego uczenia się matematyki poprzez korzystanie z różnych technik komputerowych wspomagających naukę tego przedmiotu,
 • pokaże zalety pracy w grupie oraz wzajemnego nauczania, które będą wykorzystywane na lekcjach w kolejnych latach nauki,
 • zmotywuje uczniów do udziału w różnych konkursach matematycznych,
 • uczniowie będą dobrze przygotowani do egzaminu gimnazjalnego oraz nauki matematyki w szkołach ponadgimnazjalnych,
 • zostaną opracowane  interaktywne pomoce dydaktyczne (zadania, krzyżówki, gry, prezentacje multimedialne) służące uczniom innych klas,
 • wywiążą się pozytywne relacje w grupie rówieśniczej.

 

Przewidywane osiągnięcia w zakresie matematyki:

Uczeń:

 • stosuje prawa działań na potęgach i pierwiastkach,
 • potrafi obliczyć długość i pole okręgu,
 • mnoży sumy algebraiczne,
 • rozwiązuje układy równań,
 • stosuje i wykorzystuje twierdzenie Pitagorasa,
 • potrafi skonstruować okręgi opisane i wpisane na trójkątach i wielokątach foremnych oraz rozwiązuje zadania konstrukcyjne,
 • rysuje siatki graniastosłupów i ostrosłupów,
 • oblicza pole i objętość graniastosłupów oraz ostrosłupów,
 • potrafi opracować i interpretować dane statystyczne,
 • rozwiązuje zadania tekstowe,
 • dowodzi niektóre własności i twierdzenia.

 14.  Ewaluacja:

Badanie efektów zakładanych w procesie innowacji przebiegać będzie po I semestrze i roku  nauki.

 

Przedmiotem naszych badań będzie:

 • użyteczność innowacji,
 • trafność naszego przedsięwzięcia,
 • efektywność,
 • interaktywność (czy efekty naszej innowacji służyć będą innym),
 • trwałość zdobytej wiedzy i umiejętności

 

Sposoby ewaluacji:

 • badanie wyników nauczania tzw. „Sesja z plusem” przed wdrożeniem innowacji,
  po pierwszym semestrze oraz na zakończenie innowacji; porównanie efektów
  w odniesieniu do diagnozy na wstępie oraz z wynikami uczniów innych szkół
  z całego kraju biorących udział w programie „Lepsza szkoła”,
 • ankieta ewaluacyjna wśród uczniów (na koniec I semestru i koniec roku szkolnego),
 • ankieta ewaluacyjna wśród rodziców.