• Zmień kontrast
 • Czcionka
 • A
 • A+
 • A++

TRUDNI SĄSIEDZI I WZAJEMNE PRZENIKANIE SIĘ ICH JĘZYKÓW

NNOWACJA PEDAGOGICZNA

BadawczaTRUDNI SĄSIEDZI I WZAJEMNE PRZENIKANIE SIĘ ICH JĘZYKÓW

 

SCHWIERIGE NACHBARN UND DIE GEGENSEITIGE DURCHDRINGUNG IHRER SPRACHEN

 

 

Opracowanie:

 

mgr Iwona Saleta

 

Zespół Szkół w Koziegłowach

 

Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie

   

Spis treści

 

1. Projekt innowacji

 

2. Założenia organizacyjno – programowe

 

3. Adresaci innowacji pedagogicznej

 

4. Cele i założenia innowacji

 

5. Metody i techniki pracy

 

6. Treści programowe z języka niemieckiego realizowane w grupie badawczej

 

7. Ewaluacja pracy

 

8. Warunki realizacji innowacji

 

9. Spodziewane efekty

 

10. Bibliografia

 

 

1. PROJEKT INNOWACJI – wstęp

 

Nazwa szkoły: Zespół Szkół w Koziegłowach; Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej - Curie

 

Autor: Iwona Saleta

 

Tytuł: Trudni sąsiedzi a wzajemne przenikanie się ich języków

 

Schwierige Nachbarn und die gegenseitige Durchdringung ihrer Sprachen

 

Przedmiot: język niemiecki

 

Rodzaj innowacji: badawcza

 

Data wprowadzenia: 03 lutego 2020 r.

 

Data zakończenia: czerwiec 2020 r.

 

2. Założenia organizacyjno – programowe

 

Innowacja pedagogiczna Schwierige Nachbarn und die gegenseitige Durchdringung ihrer Sprachenpowstała w oparciu o : 

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej,

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej,

 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 poz. 59 ze zm.) działalność innowacyjna ma być integralnym elementem działalności szkoły/placówki, a poprzez zniesienie wymogów formalnych, warunkujących według dotychczas obowiązujących przepisów, realizację innowacji, wyzwolić kreatywność uczniów i nauczycieli,

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół,

 

Obecnie znajomość języków obcych stała się umiejętnością tak niezbędną, jak prowadzenie samochodu, czy obsługa komputera. Brak znajomości języka obcego, choćby jednego, często postrzega się w kategorii nieporadności życiowej. Język angielski jest dla Polaków najbardziej powszechnym językiem obcym, znajomością drugiego języka obcego może się niestety pochwalić niewielu. Pamiętajmy, że język niemiecki, to język naszego sąsiada, dlatego warto go poznać i zrozumieć, choćby ze względów czysto praktycznych np. perspektyw pracy.

 

Poznawanie języka, to nie tylko leksyka i gramatyka, ale również kultura i historia.

 

Niemcy i Polacy od zawsze mieszkali próg w próg. Walczyli ze sobą i zakładali wspólne rodziny, czy prowadzili interesy. Przenikanie się ich języków i kultur było zjawiskiem nieuniknionym i naturalnym. Językoznawcy wertowali słowniki i liczyli zapożyczenia. Ten, od którego zapożyczano był w hierarchii wyżej, ten, który zapożyczał, był podległy.

 

Każdy, kto zgłębi temat zapożyczeń z języka niemieckiego w języku polskim może zaskoczyć fakt, jak bardzo odbija się w nich cała polsko – niemiecka historia i ta przyjazna i ta pełna pogardy.

 

Celem wprowadzenia niniejszej innowacji jest, by młodzi ludzie zauważyli, że można uczyć się języka obcego również w nietypowy sposób tj. badanie wzajemnych wpływów między językiem ojczystym a obcym.

 

W innowacji tej zgodnie z głównymi założeniami nowej podstawy programowej nauka języka niemieckiego będzie zintegrowana z treściami edukacji europejskiej z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

 

Prezentowana innowacja oparta jest na Podstawie Programowej dla IV etapu edukacyjnego, dla uczniów kontynuujących naukę języka niemieckiego i rozszerza program nauczania dla liceum ogólnokształcącego. W grupie objętej innowacją planowane jest prowadzenie zajęć z języka niemieckiego zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć oraz dodatkowo jedną godzinę tygodniowo.

 

W trakcie prowadzonych zajęć uczniowie będą rozwijali zintegrowane umiejętności językowe takie jak: znajomość środków i funkcji językowych, ale zwłaszcza odbioru tekstów pisanych i słuchanych. Zajęcia nastawione będą na rozwijanie umiejętności badawczych i porównawczych związanych z analizą tekstu, celem wyselekcjonowania z nich słów funkcjonujących w języku polskim i języku niemieckim.

 

3. Adresaci innowacji pedagogicznej.

 

Bezpośrednimi adresatami innowacji są dwie uczennice klasy II Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej – Curie w Koziegłowach, które szczególnie interesują się nauką języka niemieckiego i zamierzają zdawać z niego egzamin maturalny, jako z drugiego języka obcego. Uczennice posiadają szeroki zakres wiadomości oraz wysoki poziom umiejętności w obszarze czterech sprawności językowych, znacznie wykraczają poza obowiązującą podstawę programową.

 

Pośrednimi adresatami innowacji są uczniowie i nauczyciele oraz wszyscy inni, którzy będą korzystać ze słownika zapożyczeń niemieckich w języku polskim, który ma być produktem finalnym niniejszej innowacji.

 

4. Cele i założenia innowacji

 

Cele ogólne:

 

 • pogłębianie wiedzy związanej z językiem niemieckim oraz historii polsko - niemieckiej poprzez analizę porównawczą tekstów w języku niemieckim i polskim, pochodzących z różnych okresów,

 • rozwój wiedzy w zakresie leksykografii

 • rozwijanie sprawności językowych ze szczególnym uwzględnieniem słuchania i czytania w języku niemieckim, 

 

 • rozwijanie i kształtowanie postaw tolerancji i otwartości na obce wzorce kulturowe, 

 • rozwój umiejętności współdziałania,

 • motywacja do działania i wzmocnienie wiary we własne możliwości.

 

Cele szczegółowe:

 

 • rozumienie tekstów pisanych i czytanych w języku niemieckim,

 • wskazywanie i selekcjonowanie określonych informacji,

 • rozumienie krótkich, prostych tekstów dotyczących życia codziennego,

 • określanie przydatności przeczytanego tekstu w zależności od sytuacji,

 • posługiwanie się odpowiednim słownikiem w trakcie czytania,

 • wykorzystywanie wiedzy pozajęzykowej i doświadczenia, aby móc selekcjonować zapożyczenia,

 • znajomość środków językowych adekwatnych do ich funkcji komunikacyjnych,

 • posługiwanie się wiedzą o krajach DACHL i Polski,

 • stosowanie różnorodnych strategii selekcji informacji,

 • rozwijanie autonomii w procesie uczenia się poprzez własne działania takie jak samodzielna praca w domu, prowadzenie własnego słownika,

 • poszukiwanie informacji, wykorzystując różnorodne źródła i media,

wykorzystywanie podstawowych informacji dotyczących życia społeczno – kulturalnego krajów niemieckojęzycznych oraz Polski,

organizowanie, ocenianie i planowanie własnych działań,

rozwijanie sprawności umysłowych i osobistych zainteresowań,

 • współdziałanie w grupie,

 • rozwiązywanie problemów w sposób twórczy.

 

5. Metody i techniki pracy

 

Metody realizacji celów tej innowacji będą uwzględniały różnorodne metody, formy oraz techniki pracy z uczniami.

 

Podczas zajęć dominować będą metody badawcze:

 

- poszukiwanie tekstów stanowiących bazę badawczą ( teksty z dziedziny rzemiosła, życia społecznego, przepisów kucharskich, dokumentów, czy tekstów historycznych,

 

- skojarzenia np. tragen (dt.) – tragarz (pl.)

 

- dyskusja,

 

- analiza porównawcza tekstów w języku polskim i niemieckim w określonym obszarze np. instrukcja obsługi tego samego urządzenia w języku niemieckim i polskim.

 

Praca podczas tworzenia słownika zapożyczeń powinna pozwalać na rozwijanie umiejętności, zainteresowań, ciekawości, a przede wszystkim autonomii i poczucia odniesionego sukcesu. Na zajęciach stosowane również będą metody takie jak: podająca, holistyczna, audiowizualna oraz komunikacyjna.

 

Niniejsza innowacja nie tylko pozwala na rozwój umiejętności językowych, ale również kompetencji kluczowych takich jak: samoocena i organizacja własnej pracy, szukanie rozwiązań oraz informacji z różnych źródeł, a także sprawne posługiwania się TIK.

 

6. Treści programowe z języka niemieckiego

 

Temat innowacji został opracowany w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego dla IV etapu edukacyjnego. Charakter zajęć jest raczej zamknięty, aczkolwiek, w zależności od dostępności tekstów bazowych oraz stopnia ich trudności możliwe są modyfikacje w zależności od bieżących potrzeb.

 

Poza realizacją treści nauczania zawartych w podstawie programowej, celem jest również prezentacja zagadnień kulturowych, historycznych i geograficznych.

 

1. Etapy historii polsko - niemieckiej

 

2. Szlak bursztynowy

 

3. Hansa

 

4. Wpływ kultury, geografii i historii na język

 

5. Rzemiosło a przenikanie się języków

 

7. Historia polsko – niemiecka i rzemiosło w mojej małej ojczyźnie

 

7. Ewaluacja

 

Ewaluacja innowacji będzie dokonana pod koniec II semestru roku szkolnego 2019/20 ewentualnie we wrześniu 2020 roku, celem pozyskania informacji zwrotnej na temat pracy oraz oczekiwań uczestniczek innowacji, realizacji i efektów pracy na zajęciach języka niemieckiego.

 

Ewaluacja będzie oparta o ankiety dla uczniów i rodziców. Analiza ankiet zostanie przedstawiona w formie raportu.

 

8. Warunki niezbędne do realizacji

Realizacja innowacji wymaga wykorzystania określonych materiałów i środków dydaktycznych:

- Słowniki języka polskiego i języka niemieckiego

- DUDEN Das Wȍrterbuch der deutschen Sprach

- LANGENSCHEIDT Das Wȍrterbuch der deutschen Sprache

 

- książki historyczne,

 

- zasoby Internetu,

 

- czasopisma Dialog

 

- portale Domu Polsko – Niemieckiego, Instytutu Goethego oraz Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży

 

 

9. Spodziewane efekty

 

Dla szkoły:

 

 • wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły,

 • uatrakcyjnienie zajęć lekcyjnych,

 • podniesienie jakości pracy szkoły,

 • podniesienie wyników nauczania w zakresie języka niemieckiego.

 

Dla uczniów:

 

 • rozwój językowy,

 • przygotowanie uczniów do działań badawczych w trakcie studiów,

 • realizacja pasji,

 • uświadomienie przenikania się kultur i języków,

 • rozwijanie umiejętności poszukiwania wiedzy z różnych źródeł.

 

 

 

10. Bibliografia

 

1. Poradnia językowa

 

2. Korpus językowy

 

3. Słownik zapożyczeń niemieckich w polszczyźnie PWN

 

4. Słownik języka polskiego PWN

 

5. Das Wȍrterbuch der deutschen Sprache DUDEN Verlag

 

6. Das Wȍrterbuch der deutschen Sprache LANGENSCHEIDT Verlag

 

7.Hanza – Polskie Dzieje – Historia Polski w Internecie

 

https://polskiedzieje.pl › Home › Średniowiecze

 

8. Hanza – Encyklopedia Gdańska