• Zmień kontrast
 • Czcionka
 • A
 • A+
 • A++

Regulamin

Regulamin Rzecznika Praw Ucznia

 

 

"Granicą praw i wolności człowieka są prawa i wolności innych, dlatego w kontaktach międzyludzkich wszyscy musimy pamiętać, że nasze prawa kończą się tam, gdzie zaczynają się prawa innych." Prawo dziecka stanowi dobro chronione zarówno przez przepisy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, umowy międzynarodowe, w tym szczególnie przez Konwencję o Prawach Dziecka jak i wewnętrzne regulaminy oraz postanowienia instytucji pracujących z dzieckiem.

Każde dziecko ma fundamentalne prawo do wychowania i dorastania w atmosferze bezpieczeństwa, poszanowania jego godności i osoby. Uświadomienie tej zasady jest warunkiem mówienia o prawach dziecka. Dlatego podstawą powinna być znajomość swoich praw i zrozumienie tych praw przez dorosłych. W rodzinie prawa dziecka realizowane są samoistnie poprzez identyfikację, przejmowanie wzorców postępowania, przekazywane przez rodziców, tradycje. W szkole natomiast o dobrym klimacie wychowawczym, gdzie dzieci czują się bezpieczne, gdzie mają poczucie partnerstwa w sprawach ich dotyczących, prawa dzieci realizowane są poprzez podmiotowy udział dzieci w życiu szkoły. Rzecznik Praw Dziecka stoi na straży tych praw, z ukierunkowaniem ich na dobro dziecka , zapewnienia jego pełnego i harmonijnego rozwoju, poszanowania jego godności i podmiotowości. Rolą rzecznika jest upowszechnianie tych praw czemu może pomóc znajomość własnych praw przez dzieci i dorosłych. Każdy uczeń Naszej Szkoły powinien znać i przestrzegać prawa zawarte w Statucie Szkoły i Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania.

 

Zadania i funkcje Rzecznika Praw Ucznia


1.      Przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole i poza nią.

2.      Zwiększanie świadomości prawnej dzieci.

3.      Działania na rzecz zmiany wadliwych i krzywdzących zapisów w regulaminach.

4.      Propagowanie praw ucznia w szkole.

5.      Współpraca z Samorządem Uczniowskim w zakresie upowszechniania praw
i obowiązków ucznia.

6.      Świadczenie pomocy uczniom (jak korzystać z praw i szanować prawa innych).

7.      Prowadzenie negocjacji między uczniem a nauczycielem lub innymi stronami sporu.

8.      Dbałość o przestrzeganie przez uczniów, nauczycieli, rodziców obowiązujących
w szkole regulaminów.

9.      Pomoc uczniom w rozwiązywaniu trudnych spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami i poszanowaniem prawa
i godności osobistej.

10.  Udostępnianie uczniom regulaminów szkolnych i innych przepisów mówiących
o prawach dziecka oraz wyjaśnianie ich sensu.

11.  Prowadzenie działań mediacyjnych w sytuacjach spornych, trudnych i nietypowych.

12.  Występowanie w interesie indywidualnym jak i grupowym.

 

Sposoby i środki działania Rzecznika Praw Ucznia


 1. Załatwianie indywidualnych i grupowych skarg uczniów.
 2. Udzielanie uczniom porad dotyczących ich praw i obowiązków.
 3. Współpraca z instytucjami i osobami działającymi na rzecz dziecka (np. prawnikiem, psychologiem, pedagogiem szkolnym, PPPP, Policją).
 4. Współdziałanie w prowadzeniu programów przeciwdziałających problemom w szkole.

 

Uprawnienia Rzecznika Praw Ucznia

 1. Nie wyręcza w obowiązkach wychowawców.
 2. Ma prawo do swobodnego działania w ramach obowiązujących regulaminów.
 3. Działa wg ustalonego trybu postępowania.
 4. Podejmuje działania na wniosek stron tzn. uczniów, nauczycieli, innych pracowników szkoły.

Tryb postępowania w kwestiach spornych „uczeń-uczeń":

 1. Zapoznanie się z opinią wszystkich stron konfliktu.
 2. Podjęcie rozmów ze stronami celem rozstrzygnięcia konfliktu.
 3. W przypadku bezskutecznych mediacji podjęcie współpracy z wychowawcami stron konfliktu, ewentualnie zwrócenie się z prośbą o pomoc do pedagoga.
 4. Ostateczną decyzję podejmuje dyrektor szkoły (po uprzednim zapoznaniu się
  z problemem).


Tryb postępowania w kwestiach spornych „uczeń-nauczyciel (pracownik szkoły)":


 1. Zapoznanie się z opinią wszystkich stron konfliktu.
 2. Podjęcie rozmów ze stronami celem rozstrzygnięcia konfliktu.
 3. W przypadku braku rozstrzygnięcia konfliktu zwrócenie się o pomoc do Rady Pedagogicznej i dyrektora szkoły.
 4. Ostateczną decyzję podejmuje dyrektor szkoły (po uprzednim zapoznaniu się
  z problemem).


Obowiązki Rzecznika Praw Ucznia


 1. Znajomość i działalność zgodna ze Statutem Szkoły, Kodeksem Ucznia, Konwencją
  o Prawach Dziecka, innymi dokumentami regulującymi prawa dziecka.
 2. Informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia
  w przypadku zgłoszenia problemu.
 3. Interwencja w razie naruszenia podstawowych praw ucznia i rozwiązywanie spraw spornych.
 4. Udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania.
 5. Informowanie stron konfliktu i Rady Pedagogicznej o podjętych działaniach.
 6. Zachowanie tajemnicy informacji uzyskanych w toku postępowania.
 7. Sprawowanie nadzoru nad tym, aby w procesie dydaktyczno - wychowawczym każdy uczeń traktowany był podmiotowo.
 8. Ingerowanie w każdym przypadku, gdy naruszone zostaną prawa ucznia lub prawa dziecka.
 9. Inicjowanie działań, których celem jest ochrona praw dziecka.

 

Tryb wybierania Rzecznika Praw Ucznia

 1. Rzecznika Praw Ucznia powołuje spośród pracowników szkoły dyrektor na wniosek Samorządu Uczniowskiego.
 2. Rzecznik Praw Ucznia wybierany jest przez społeczność uczniowską
  w wyborach:

a)      tajnych - każdy ma prawo do tajności swojego wyboru;

b)      powszechnych - każdy uczeń jest w równej mierze uprawniony do głosowania;

c)      bezpośrednich - każdy uczeń sam osobiście uczestniczy w wyborach.

 1. Kadencja Rzecznika Praw Ucznia trwa 3 lata.
 2. Rzecznika Praw Ucznia może odwołać przed upływem kadencji dyrektor szkoły na wniosek Samorządu Uczniowskiego lub na wniosek zainteresowanego.