• Zmień kontrast
 • Czcionka
 • A
 • A+
 • A++
Jesteś tutaj:Start / RODO

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZNIÓW/RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
 
W ZESPOLE SZKÓŁ W KOZIEGŁOWACH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych Państwa dzieci jest Zespół Szkół w Koziegłowach, którego przedstawicielem jest dyrektor szkoły, z siedzibą: 42-350 Koziegłowy, ul. 3 Maja 12, zwany dalej: „Administratorem”. 
 2. Administrator wyznaczył inspektora danych osobowych – Pan Adam Korzuch. Kontakt z nim możliwy jest pod adresem korzuch@infoic.pl)
 3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu realizacji obowiązku nauki i wypełniania innych obowiązków wynikających z przepisów prawa oświatowego. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych jest ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 roku, poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 roku poz. 650 ze zm.) oraz ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 roku, poz. 2198 ze zm.) i jej rozporządzenia wykonawcze.
 4. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 5. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 6. Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa.
 7. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 8. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.