• Zmień kontrast
 • Czcionka
 • A
 • A+
 • A++

Regulamin

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
„Kreatywny uczeń w innowacyjnej Szkole Podstawowej w Koziegłowach”
na rok szkolny 2018/2019 i 2019/2020

Projekt realizowany w ramach: Oś priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Kreatywny uczeń w innowacyjnej Szkole Podstawowej w Koziegłowach” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego 2014-2020.
 2. Beneficjentem projektu (wnioskodawcą) jest Gmina  i Miasto Koziegłowy.
 3. Zasięg projektu obejmuje uczniów/uczennice II etapu edukacyjnego
  i nauczycieli/nauczycielki Zespołu Szkół w Koziegłowach, który jest jednostką realizującą projekt.
 4. Biuro projektu mieści się w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy,
  pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy, tel. 34 3141219 wew. 120, 121.
 5. Projekt jest realizowany w trakcie 2 lat szkolnych, tj. rok 2018/2019
  i 2019/2020,  rozpocznie się 01 stycznia 2019r. a zakończy się 31 grudnia 2020r.

§ 2. SŁOWNIK POJĘĆ I SKRÓTÓW

 1. Ilekroć w dalszej części dokumentu jest mowa bez bliższego określenia o:

a)     Projekcie – należy przez to rozumieć projekt „Kreatywny uczeń
w innowacyjnej Szkole Podstawowej w Koziegłowach”.

b)    Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin rekrutacji
i uczestnictwa w projekcie „Kreatywny uczeń w innowacyjnej Szkole Podstawowej w Koziegłowach”.

c)     Uczniu/uczennicy – należy przez to rozumieć osobę posiadającą status ucznia Szkoły Podstawowej  w Koziegłowach.

d)    Nauczycielu/nauczycielce – należy przez to rozumieć nauczyciela/nauczycielkę Zespołu Szkół w Koziegłowach, bądź nauczyciela zatrudnionego w innej szkole z terenu Gminy i Miasta Koziegłowy.

e)     RPO WSL 2014-2020 – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

f)       Uczestniku projektu – należy przez to rozumieć osobę zakwalifikowaną do udziału w projekcie (uczeń/uczennica/nauczyciel/nauczycielka) zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym dokumencie, bezpośrednio korzystającą z wdrażanej pomocy.

g)     Koordynatorze projektu – należy przez to rozumieć osoby zatrudnione w Urzędzie Gminy i Miasta Koziegłowy oraz koordynatorzy szkolni – należy przez to rozumieć osoby zatrudnione w Zespole Szkół w Koziegłowach.

h)    Kompetencjach kluczowych niezbędnych na rynku pracy – kompetencje kluczowe z katalogu wskazanego w zaleceniu Rady Unii Europejskiej z dnia 22 maja 2018r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie.

§ 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE I ORGANIZACYJNE

 1. Głównym celem projektu jest przyrost wiedzy i umiejętności uczniów poprzez realizację programu wsparcia uczniów w rozwoju kompetencji kluczowych oraz wdrożenie innowacyjnych metod nauczania w Szkole Podstawowej  w Koziegłowach oraz doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli.
 2. Projekt dotyczy polepszenia kompetencji matematycznych, językowych
  i informatycznych uczniów Szkoły Podstawowej w Koziegłowach. Priorytetem Wnioskodawcy jest wzrost zaangażowania uczniów w proces edukacyjny, rozwijanie talentów i pasji przez wprowadzenie innowacyjnych metod nauczania opartych na TIK. Uczestnicy będą nabywać umiejętności pracy zespołowej, niwelować bariery dotyczące komunikacji w języku angielskim oraz kształtować kompetencje uczenia się przez całe życie. Uczniowie zostaną wyposażeni w praktyczną wiedzę dotyczącą rynku pracy i kompetencje pozwalające im prawidłowo funkcjonować w przyszłości.
 3. W ramach projektu uczestnicy będą mogli skorzystać z całkowicie bezpłatnej, kompleksowej pomocy:

a)     formy wsparcia dla uczniów/uczennic:

 • zajęcia dodatkowe, pozalekcyjne z matematyki i języka angielskiego,
 • warsztaty z doradztwa zawodowego,
 •  wyjazdy edukacyjne dla uczniów biorących udział w zajęciach,

b)    formy wsparcia dla nauczycieli/nauczycielek:

 • szkolenia doskonalące, warsztaty

c)     wyposażenie/doposażenie bazy dydaktycznej szkoły, w powiązaniu z działaniami realizowanymi na rzecz uczniów - zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK, wyposażenia pracowni szkolnych do nauczania przedmiotów matematycznych.

§ 4. GRUPA DOCELOWA

 1. Uczestnikami projektu (odbiorcami wsparcia) mogą być wyłącznie uczniowie/uczennice i nauczyciele/nauczycielkiZespołu Szkół
  w Koziegłowach.
 2. Projektem objętych zostanie  minimum 130 uczniów (65 dziewcząt i 65 chłopców) oraz 20 nauczycieli (18 kobiet i 2 mężczyzn).
 3. Kryteria uczestnictwa:

Uczestnikiem projektu może zostać osoba, która spełni łącznie następujące warunki:

1)    posiada status ucznia Szkoły Podstawowej w Koziegłowach  lub jest nauczycielem Zespołu Szkół w Koziegłowach bądź nauczycielem zatrudnionym w innej szkole z terenu Gminy i Miasta Koziegłowy.

2)    jest zainteresowana udziałem w projekcie i otrzyma zgodę rodziców/opiekunów prawnych na udział w projekcie

3)    dopełni wszystkich formalności określonych w § 7 i § 8 niniejszego regulaminu.

§ 5. OGÓLNE ZASADY REALIZACJI FORM WSPARCIA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

 1. Przewidziane formy wsparcia dla grupy docelowej mają charakter nieodpłatny.
 2. Przedstawiciele grupy docelowej mogą uczestniczyć w kilku formach wsparcia, wg własnych potrzeb i możliwości.
 3. Zajęcia/szkolenia/warsztaty dla uczestników projektu będą organizowane w salach placówki oświatowej uczestniczącej w projekcie
  z wykorzystaniem narzędzi ICT, pomocy dydaktycznych i sprzętu zakupionego w projekcie.
 4. W ramach projektu przewidziano realizację części zajęć z doradztwa zawodowego we współpracy z otoczeniem zewnętrznym poprzez łączenie zajęć stacjonarnych z wyjazdami/wyjściami edukacyjnymi do lokalnych przedsiębiorców.

§ 6. ZASADY REALIZACJI I RODZAJE ZAJĘĆ

1. ZASADY REALIZACJI I RODZAJE ZAJĘĆ DODATKOWYCH I SPECJALISTYCZNYCH DLA UCZNIÓW

1)    Zajęcia dodatkowe i specjalistyczne rozwijające kompetencje kluczowe dla uczniów będą realizowane w szkole w okresie: marzec – czerwiec 2019r.(10 tygodni), wrzesień – grudzień 2019r. (15 tygodni), styczeń – czerwiec 2020r. (17 tygodni) oraz wrzesień – grudzień 2020r.
(12 tygodni).

2)    Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli, którzy opracują autorskie programy nauczania, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb uczniów.

3)    W sytuacji wyjątkowej możliwe jest zatrudnienie nauczycieli spoza placówki, ale z terenu Gminy i Miasta Koziegłowy.

4)    Nabór uczniów do zajęć wg procedury opisanej w § 7 niniejszego regulaminu.

5)    Liczbę grup dla zajęć z matematyki, języka angielskiego i doradztwa zawodowego określa się indywidualnie w zależności od rodzaju wsparcia i zdiagnozowanych potrzeb uczniów. Nie może być ona jednak mniejsza niż:

 • 8 grup po min. 8 uczniów – zajęcia wspierające z matematyki (2h/tyg.) oraz zajęcia wspierające z języka angielskiego (2h/ tyg.),
 • 5 grup po min. 5 osób - zajęcia rozwijające z matematyki (1h/ tyg.) oraz zajęcia „Angliści – odkrywcy” (1h/ tyg.),
 • 2 grupy  uczniów  z kl. VIII – warsztaty z doradztwa zawodowego (2x 2h) oraz 30h konsultacji indywidualnych z doradcą zawodowym.

6)      Dyrektor szkoły ogłasza informację o szczegółowym harmonogramie realizacji poszczególnych rodzajów zajęć dla każdej z grup zajęciowych poprzez zamieszczenie na stronie internetowej szkoły.

2. ZASADY REALIZACJI SZKOLEŃ I WARSZTATÓW DOSKONALĄCYCH DLA NAUCZYCIELI

1)    Szkolenia i warsztaty doskonalące dla nauczycieli realizowane są zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami i zgodnie z zadaniami założonymi
w projekcie.

2)    Szkolenia i warsztaty są przeznaczone dla nauczycieli zatrudnionych do realizacji projektu, nauczycieli języków obcych i nauczycieli przedmiotów ścisłych.

3)    Szkolenia i warsztaty dla nauczycieli przeprowadzone będą przez wykonawców zewnętrznych, którzy zapewnią wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną.

§ 7. ZASADY REKRUTACJI

 1. Uczniowie/uczennice będą rekrutowani w lutym roku szkolnego 2018/2019.
 2. Koordynator szkolny zadba o właściwy proces informacyjny - informacje o naborze będą powszechnie dostępne dla wszystkich przedstawicieli grupy docelowej, bez względu na płeć.
 3. Proces rekrutacji będzie przebiegał zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn, każdy z potencjalnych uczestników (uczeń/uczennica) będzie miał jednakowy dostęp do zaplanowanych w projekcie form wsparcia bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznanie lub światopogląd, orientację seksualną.
 4. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie złożą koordynatorowi szkolnemu formularz zgłoszeniowy – deklarację (Załącznik nr 1) oraz oświadczenie (Załącznik nr 2).
 5. Uczniowie/uczennice mogą uczestniczyć w więcej niż jednej formie zajęć.
 6. O pierwszeństwie udziału będzie decydowała średnia ocen, tzn. na zajęcia wyrównawcze jako pierwsi zostaną przyjęci uczniowie
  z najniższymi wynikami, natomiast na zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - uczniowie z najwyższymi wynikami.
 7. Rekrutacji do udziału w projekcie dokonuje Komisja Kwalifikacyjna, w skład której wchodzi:  dyrektor, wicedyrektor i koordynator szkolny projektu.
 8. Z posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej sporządza się protokół zawierający szkolną listę uczestników projektu oraz rezerwową szkolną listę kandydatów na uczestników projektu – jeśli została utworzona – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3.
 9. W przypadku niezrekrutowania założonej w projekcie liczby uczestników przeprowadzona zostanie rekrutacja uzupełniająca do momentu zrekrutowania pełnej grupy wskazanej w projekcie.
 10. W przypadku, gdy liczba osób chętnych przewyższy liczbę dostępnych miejsc utworzone zostaną listy rezerwowe.

§ 8. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU

 1. Uczestnik projektu ma prawo do:

1)       uczestniczenia w nieodpłatnych formach wsparcia przewidzianych w ramach projektu,

2)       korzystania z materiałów zapewnionych w okresie udzielanego wsparcia,

3)       korzystania z pomocy dydaktycznych zakupionych na potrzeby projektu.

 1. Uczestnik zobowiązany jest do:

1)    uczestniczenia w formach wsparcia w pełnym zakresie przewidzianym programem, przy minimum 75% obecności,

2)    regularnego, punktualnego i aktywnego uczestniczenia w formach wsparcia oraz kulturalnego zachowania,

3)    przystępowania do różnorodnych form diagnostycznych sprawdzających postępy w nauce,

4)     wypełniania ankiet i formularzy związanych z realizowanym projektem,

5)    złożenia usprawiedliwienia w przypadku nieobecności - dopuszcza się usprawiedliwione nieobecności spowodowane chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi. Pisemne usprawiedliwienie podpisane przez opiekuna prawnego ucznia/uczennicy dołącza się do szkolnej dokumentacji projektowej (Załącznik nr 4),

6)    udostępniania danych osobowych niezbędnych do realizacji projektu,

7)    informowania o wszelkich zmianach swoich danych kontaktowych celem umożliwienia Beneficjentowi projektu wywiązywania się z obowiązków dotyczących sprawozdawczości i monitoringu projektu.

§ 9. REZYGNACJA Z UDZIAŁU W PROJEKCIE

 1. Osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie tylko w przypadkach uzasadnionych zdarzeń losowych. Opiekun prawny uczestnika projektu zobowiązany jest niezwłocznie do złożenia pisemnego oświadczenia w tym fakcie wraz
  z podaniem przyczyny rezygnacji –Załącznik nr 5.
 2. Pisemna rezygnacja składana jest do szkolnego koordynatora.
 3. W przypadku rezygnacji lub skreślenia uczestnika projektu, udział w projekcie proponowany jest kolejnemu kandydatowi z listy rezerwowej lub innemu uczestnikowi wskazanemu przez szkolnego koordynatora.  

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest dostępny na stronach internetowych: Zespołu Szkół w Koziegłowach i Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy.
 2. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do wnoszenia zmian do Regulaminu, o których opiekunowie prawni uczniów biorących udział
  w zajęciach dodatkowych będą niezwłocznie informowani poprzez stronę internetową szkoły oraz za pośrednictwem szkolnego koordynatora.