• Zmień kontrast
  • Czcionka
  • A
  • A+
  • A++

Sprawozdanie I kwartał

Sprawozdanie z realizacji Projektu
„Kreatywny uczeń w innowacyjnej Szkole Podstawowej w Koziegłowach”

Projekt realizowany w ramach: Oś priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 I kwartał – rok szkolny 2018/2019

Zgodnie z założeniami uczestnikami projektu są uczniowie i uczennice klas IV - VIII, bez względu na płeć i stan zdrowia. Udział uczestników w projekcie został potwierdzony przez rodzica lub opiekuna prawnego poprzez podpisanie Deklaracji uczestnictwa i Oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Realizujemy cztery rodzaje zajęć, które mają na celu wyeliminowanie trudności w przyswajaniu umiejętności matematycznych i zniwelowanie barier dotyczących komunikacji w języku angielskim. Ważnym elementem podejmowanych działań jest wyposażenie uczestników w wiedzę dotyczącą rynku pracy i kompetencje pozwalające prawidłowo funkcjonować na nim w przyszłości.
Z dniem 04.03.2019r. rozpoczęła się realizacja poszczególnych zajęć objętych projektem.

Komisja rekrutacyjna w składzie: szkolny koordynator projektu Urszula Grabiszewska, dyrektor szkoły Karolina Turoń Miklas i wicedyrektor Katarzyna Kucia przeprowadziły w lutym 2019r. rekrutację na podstawie złożonych deklaracji.

Liczba grup utworzonych w wyniku rekrutacji:

Lp.

Rodzaj zajęć

 

Liczba grup

Liczba uczniów

łącznie

Liczba

dziewczynek

 

Liczba chłopców

 

1.

Zajęcia wspierające

 z matematyki

7

78

40

38

2.

Zajęcia rozwijające

z matematyki

5

41

19

23

3.

Zajęcia wspierające

z języka angielskiego

6

56

31

25

4.

Zajęcia rozwijające z języka angielskiego „Angliści – odkrywcy”

2

17

10

7

 

Łącznie:

20

193

100

93

 

W sumie w projekcie uczestniczy 127 uczniów. Niektórzy wybrali zarówno zajęcia z matematyki jak i języka angielskiego. Ostateczny skład grup został ustalony na podstawie wyników diagnoz wstępnych przeprowadzonych przez nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia.

Nie udało się osiągnąć ostatecznej ilości grup z języka angielskiego ze względu na braki kadrowe. Od września 2019r. jest możliwość zatrudnienia dodatkowego native-speakera. Ponadto jedna grupa z zajęć wspierających realizowała je w wymiarze 1h/tygodniowo.

Zajęcia prowadzone są regularnie, zgodnie z harmonogramem wsparcia, na terenie budynku Zespołu Szkół w Koziegłowach, ul. 3-Maja 12 przez nauczycieli zatrudnionych w w/w placówce.

ZAJĘCIA Z DORADZTWA ZAWODOWEGO

W ramach realizacji projektu przewidziano również zajęcia z doradztwa zawodowego.
W I kwartale  dla 15 chętnych uczniów z klas VIII prowadziła je p. Justyna Chachulska – Białas, pracownik Powiatowego Urzędu Pracy, Centrum Aktywizacji Zawodowej w Myszkowie posiadająca doświadczenie w pracy z młodzieżą. Podczas konsultacji indywidualnych przeprowadzono wywiady z uczniami odnośnie planów co do wyboru kierunku kształcenia, wykorzystując testy dokonano badań predyspozycji zawodowych uczniów i na tej podstawie wypracowano dalszą ścieżkę kształcenia. Podczas warsztatów uczniowie zdobyli wiedzę dotyczącą wpływu wyboru szkoły na przyszłe zatrudnienie.

Frekwencja z uczestnictwa w warsztatach z doradztwa zawodowego i konsultacjach indywidualnych wyniosła 100%.

 

Łączna frekwencja na zajęciach w I kwartale wyniosła 83% , w tym frekwencja na zajęciach z matematyki - 82% a na zajęciach z języka angielskiego - 84%.

Szczególnie młodsi uczniowie bardzo systematycznie uczęszczali na spotkania, nieliczne nieobecności wynikały z choroby czy pobytu w sanatorium.

Kilkukrotne odwołanie zajęć spowodowane było absencją lub strajkiem nauczycieli. Zajęcia te zostały odpracowane na początku czerwca 2019r. W sumie w I kwartale odbyło się 320 godzin zajęć w ramach projektu.

 

ZAJĘCIA Z MATEMATYKI

Stosowane metody i formy pracy:

-        realistyczna, problemowa, aktywizująca, indywidualna, grupowa, zbiorowa, czynnościowa,

-        quizy, prezentacje multimedialne, karty pracy,

-        burza mózgów, praca w parach, dyskusja, wzajemne nauczanie,

-        pogadanka, praca w grupach metodą JIGSAW, stoliki zadaniowe

Wykorzystywane pomoce dydaktyczne:

-        tablica interaktywna, Internet, oferty wycieczek, mapy, plany, kalkulatory, karty pracy, przyrządy pomiarowe (taśmy miernicze), tablety,  klocki Polydron,

-        gra planszowa Memory, Math quizizz, gra „Alicja w krainie skali”, wachlarz do modelowania kąta, modele brył, program multimedialny Matematyka z „+”, Photomath, Geogebra, program multimedialny, strona internetowa www.zadania.info, książka „Matematyka jest wszędzie”, kalendarze.

 

Dzięki zajęciom uczniowie przełamują niechęć do uczenia się matematyki. Nabierają odwagi do zadawania pytań. Atmosfera na zajęciach jest bardzo przyjazna, wszyscy akceptują prawo do popełniania błędów. Nie krytykują się wzajemnie lecz wspierają w sytuacjach problemowych. Dzieci bardzo lubią  eksperymentowanie,  zadania praktyczne np.:  mierzenie, ważenie, projektowanie, gry dydaktyczne, naukę poprzez zabawę,  pracę
z tablicą interaktywną i tabletami. Potrafią rozwiązywać problemy matematyczne odnoszące się do sytuacji praktycznych, stosują różne metody rozwiązywania zadań. Chętnie współpracują w grupie, pomagają sobie wzajemnie, umiejętnie prowadzą dyskusję na temat rozwiązywanego problemu, potrafią korygować błędy.

Zajęcia z matematyki przebiegały w miłej atmosferze, tak, aby uczniowie nie obawiali się pytać o zagadnienia, których nie rozumieją. Nauczycielom zależało również na tym, aby każdy uczeń wykazał się inicjatywą i pomysłowością w rozwiązywaniu zadań, by chciał sta­wiać czoło postawionemu problemowi.

 

ZAJĘCIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO:

Stosowane metody i formy pracy:

-        praca w parach, praca indywidualna, ćwiczenia praktyczne, metoda komunikacyjna,

-        burza mózgów, dialogi w parach, gry zespołowe, gry dydaktyczne, gry słowne.

Wykorzystywane pomoce dydaktyczne:

-        Tablica interaktywna, program Smart Time, Qiuzlet, Qiuzizz, Starland, komputer, karty pracy, tablety, karty obrazkowe, Youtube, program Didacta.

Uczniowie rozwinęli swoje umiejętności językowe - poszerzyli swój zasób słownictwa o nowy materiał leksykalny ( zw. z poszczególnych dziedzin życia), utrwalili materiał gramatyczny poznany na lekcjach oraz poznali wiele nowych zwrotów komunikacyjnych związanych z życiem codziennym. Dzieci poznały kulturę i tradycję krajów anglojęzycznych, co dało im możliwość rozwijania postawy otwartości i ciekawości wobec innych narodów.  Wszystko to pozwoliło uzyskać  im lepsze oceny z języka angielskiego ze sprawdzianów, odpowiedzi ustnych, prac domowych i przyczyniło się do wzrostu motywacji do nauki języka angielskiego.

Podczas realizacji projektu uczniowie twórczo współpracowali w grupie podczas wykonywania powierzonych im zadań. Wszyscy w grupie byli zaangażowani,  pomagali sobie wzajemnie, szanowali odmienne punkty widzenia; dzięki pracy w grupie nastąpiło pogłębienie więzi koleżeńskich.

W ramach projektu zaplanowano również wsparcie dla kadry nauczycielskiej, które dotyczyło przede wszystkim TIK. Pierwsze szkolenie, zaplanowane na kwiecień, nie odbyło się ze względów kadrowych. Zostało zrealizowane na początku czerwca 2019r. (prowadzący: Ewelina Markowska- pracownik RODN – WOM , temat szkolenia: „Aplikacje i usługi internetowe w nauczaniu różnych przedmiotów”). W szkoleniu wzięło udział 17 nauczycieli Zespołu Szkół w Koziegłowach. Uzyskana wiedza i umiejętności zostaną wykorzystane podczas pracy z uczniami w kolejnym roku szkolnym.

Dotychczasowy udział w projekcie należy ocenić pozytywnie i jednoznacznie stwierdzić, że w pierwszym roku realizacji przyniósł wymierne rezultaty zarówno dla uczniów jak i nauczycieli. Nowoczesne technologie zwiększają motywację uczniów i nauczycieli  oraz zapewniają nowe doświadczenia w procesie edukacji. Są dobrym startem w polepszaniu jakości nauczania.