• Zmień kontrast
  • Czcionka
  • A
  • A+
  • A++

Sprawozdanie II kwartał

Sprawozdanie z realizacji Projektu
„Kreatywny uczeń w innowacyjnej Szkole Podstawowej w Koziegłowach”

Projekt realizowany w ramach: Oś priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego
i średniego dla poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

– II kwartał – rok szkolny 2019/2020

Zgodnie z założeniami uczestnikami projektu są uczniowie i uczennice klas IV - VIII, bez względu na płeć i stan zdrowia. Kontynuujemy realizację projektu prowadząc dla uczniów cztery rodzaje zajęć, które mają na celu wyeliminowanie trudności w przyswajaniu umiejętności matematycznych i zniwelowanie barier dotyczących komunikacji w języku angielskim.

Uczestnicy projektu wyposażani są też w wiedzę dotyczącą rynku pracy i kompetencje pozwalające prawidłowo funkcjonować na nim w przyszłości.

Zajęcia w drugim kwartale rozpoczęły się od 16 września2019r. i zakończyły 31 stycznia 2020r. Realizacja niektórych zajęć objętych projektem jest utrudniona ze względu na zmiany kadrowe wynikające z długotrwałych nieobecności nauczycieli, zastępstw i zatrudnienia nowych na ich miejsce.

W trakcie realizacji projektu prowadzono na bieżąco rekrutację uzupełniającą na podstawie złożonych deklaracji uczniów z klasy IV, VIIB i klasy VIII. Jednocześnie uwzględniano złożone rezygnacje z zajęć, rozpatrując ich zasadność. Weryfikacja składów grup odbywała się kilkukrotnie, aby uczniowie mieli możliwość jak najefektywniej skorzystać z szansy uczestnictwa w zajęciach z projektu.

W sumie w projekcie uczestniczyło 98 uczniów, realizując zajęcia w 16 grupach. Niektórzy wybrali zarówno zajęcia z matematyki jak i języka angielskiego. Większość  grup pozostała w składzie  ustalonym na podstawie wyników diagnoz wstępnych przeprowadzonych przez nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia w I kwartale.

Nie udało się osiągnąć ostatecznej ilości grup z języka angielskiego ze względu na braki kadrowe.

Jedna grupa z zajęć wspierających realizująca je w wymiarze 1h/tygodniowo w I kwartale w tym roku uzupełniła braki (przez dziesięć tygodni miała dodatkową godzinę języka angielskiego).

Zajęcia prowadzone są regularnie, zgodnie z harmonogramem wsparcia, na terenie budynku Zespołu Szkół w Koziegłowach, ul. 3-Maja 12 przez nauczycieli zatrudnionych w w/w placówce.

DORADZTWO ZAWODOWE

W ramach realizacji projektu uczniowie klas siódmych przygotowali i przeprowadzili dla uczniów szkoły mini debatę poświęconą problemom rynku pracy. Grupy realizatorów wypowiadały się na tematy:  „Co lepsze- praca na etacie, czy własna działalność?”, „Jak przetrwać rozmowę kwalifikacyjną w zdrowiu psychicznym i fizycznym?” Jedna z grup wykonała prezentację na temat  „Co mówi o mnie CV – czytanie i pisanie ze zrozumieniem”. Podczas debaty uczniowie mieli możliwość zaprezentowania umiejętności przedstawiania i obrony swoich argumentów, posiłkowali się przygotowanymi materiałami.

Dla uczestników projektu zaplanowano wycieczkę do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myszkowie. Głównym celem wyjazdu jest wzrost wiedzy, jak wybór szkoły wpływa na późniejsze zatrudnienie. Ważne, aby młodzież w czasie wycieczki poznała środowisko pracy w zakładzie, specyfikę pracy na różnych stanowiskach i niezbędne kwalifikacje do ich zajmowania. Wycieczka zostanie zrealizowana w miesiącu maju ze względu na trwające tam obecnie prace remontowe.

 

ZAJĘCIA Z MATEMATYKI

Zajęcia w grupach prowadzone są różnorodnymi metodami, z wykorzystaniem pomocy zakupionych do realizacji projektu oraz stron internetowych będących źródłem wiedzy, gier i zabaw ułatwiających poznanie przedmiotu.

W trakcie zajęć uczniowie ćwiczą kreatywność, wyobraźnię, pamięć i koncentrację. Bardzo chętnie rozwiązują Quizy zamieszczone na stronie https://quizziz.com. Umiejętności matematyczne utrwalają również korzystając ze stron  edukacyjnych https://www.matzoo.pl, https://gwo.pl. Wykorzystują strony internetowe do zbierania i opracowywania danych. Do zebranych informacji tworzą wykresy w arkuszu kalkulacyjnym. Przy pomocy gier dydaktycznych podnoszą swoje umiejętności rachunkowe wykorzystywane w sytuacjach życia codziennego. Szczególnie podobała im się zabawa w bank oraz giełdę, podczas której poznali, w jaki sposób zarabiają banki oraz doskonalili obliczenia procentowe. Chętnie również grali w grę Matmonopoly, gdzie kupowali figury płaskie płacąc kątami
a szanse zawierały pytania z zakresu własności czworokątów oraz trójkątów.

Na zajęciach uczniowie pracują indywidualnie lub w grupach – losowy dobór składu grup nie sprawia im żadnego problemu. Lubią eksperymentować, projektować i rywalizować ze sobą konkursach. Dzięki zajęciom uczniowie przełamują niechęć do nauki matematyki, coraz częściej mówią, że matematyka jest łatwa. Nabierają odwagi do zadawania pytań, wszyscy akceptują prawo do popełniania błędów i wspierają się w sytuacjach problemowych.

ZAJĘCIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Podczas zajęć uczniowie mieli możliwość utrwalania poznanego słownictwa, zagadnień gramatycznych z zakresu objętego programem nauczania , rozwijali także sprawności słuchania, mówienia, czytania i pisania w języku angielskim. Ponadto zajęcia języka angielskiego umożliwiały uczniom poznanie kultury, geografii i historii krajów anglojęzycznych oraz realiów życia ich mieszkańców. Rozwijały w uczniach postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur.

Uczniowie chętnie pracowali z wykorzystaniem tabletów – ćwiczenia w aplikacji Quizlet live umożliwiały im zdrową rywalizację. Ćwiczenia wykonywane bezpośrednio na stronach internetowych  pozwalały im też od razu sprawdzić poprawność, co bardzo motywowało do dalszej zabawy i nauki.  Uczniowie czytali i słuchali ze zrozumieniem, rozwiązywali krzyżówki leksykalne i grali w domino językowe; oglądali filmy oraz odgrywali dialogi. Korzystali z nowoczesnych technologii: tablicy interaktywnej oraz programów (np. Quizlet, Learningaps, Quizizz).Zajęcia te poprzez naukę i prezentację scenek rodzajowych sprzyjały wzmocnieniu w uczniach wewnętrznej motywacji do nauki języka. Wprowadzenie elementów zabawy podczas zajęć sprzyjało procesowi uczenia i nauczania. Uczniowie doskonalili umiejętność pracy w grupie, planowali i organizowali swoją pracę, wykorzystywali swoją wiedzę i dzielili się nią. Prezentowali własny punk widzenia i brali pod uwagę poglądy innych uczestników zajęć. Uczniowie chętnie uczęszczali na zajęcia.

WSPARCIE DLA KADRY NAUCZYCIELSKIEJ

W ramach projektu kontynuowano  wsparcie dla kadry nauczycielskiej w zakresie kompetencji cyfrowych. Drugie szkolenie odbyło się we wrześniu 2019r. - prowadzący: Ewelina Markowska- pracownik RODN – WOM , temat szkolenia: „Praca w chmurze. Organizacja warsztatu nauczyciela”. W szkoleniu wzięło udział 16 nauczycieli Zespołu Szkół w Koziegłowach. Uzyskana wiedza i umiejętności  wykorzystywane są na bieżąco podczas pracy z uczniami, na różnych zajęciach prowadzonych przez nauczycieli, którzy wzięli udział
w szkoleniach.

Dane statystyczne (bez stycznia 2020):

Łączna frekwencja na zajęciach w II kwartale  wyniosła 71%. Dotychczasowa frekwencja wynosi 77%.

W sumie w II kwartale odbyło się 298  godzin zajęć w ramach projektu.