• Zmień kontrast
 • Czcionka
 • A
 • A+
 • A++

Rekrutacja SP

REKRUTACJA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. ALFREDA SZKLARSKIEGO W KOZIEGŁOWACH

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

 1. W roku szkolnym 2020/2021 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci urodzone w 2013r. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.
 2. Na podstawie wykazu z Biura Ewidencji Ludności Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy sporządzana jest ewidencja dzieci objętych obowiązkiem szkolnym.
 3. Obwód szkolny obejmuje następujące miejscowości:

1)      Koziegłowy,

2)      Markowice,

3)      Rzeniszów,

4)      Miłość,

5)      Koziegłowy - Rosochacz.

 1. Ewidencję dzieci prowadzi się w Księdze Ewidencji Dzieci.
 2. Dzieci realizujące obowiązek szkolny, w klasie pierwszej wpisuje się do Księgi Uczniów.
 3. Uczeń realizuje obowiązek szkolny do ukończenia szkoły, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.
 4. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły.
 5. Uczniowie ze względów zdrowotnych mogą być objęci nauczaniem indywidualnym w oparciu o zaświadczenie lekarskie i orzeczenie.
 6. Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej realizują obowiązek szkolny:

-        w szkole specjalnej – za zgodą rodziców,

-        w szkole masowej – wg programu szkoły specjalnej, gdy nie ma zgody rodziców na naukę w szkole specjalnej (uczniowie niepełnosprawni intelektualnie w stopniu lekkim realizują obowiązek szkolny wg programu szkoły masowej).

 1. Do klasy pierwszej przyjmuje się uczniów w następującej kolejności:

1)      z urzędu uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodzica,

2)      na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) – przyjmuje się uczniów zamieszkałych poza obwodem, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami,
po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, a rodzice we własnym zakresie organizują dojazd ucznia do szkoły.

 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej dyrektor powołuje szkolną komisję rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków komisji.
 2. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych:

1)      rodzeństwo kandydata kontynuuje edukację w Zespole Szkół w Koziegłowach – 5 pkt.,

2)      szkoła obwodowa kandydata jest zlokalizowana dalej od miejsca zamieszkania – 1 pkt.,

3)      jeden z rodziców jest zatrudniony w Zespole Szkół w Koziegłowach – 2 pkt.

 1. W postępowaniu rekrutacyjnym do wniosku wymienionego w ust. 12. należy złożyć oświadczenie.
 2. Określa się następujące terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego do klasy I:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie zgłoszenia do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej dziecka zamieszkałego w obwodzie tej szkoły

od 17.02.2020r. do

28.02.2020r.

--------------------

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 02.03.2020r.
godz. 8.00

 

do 31.03.2020r.

godz. 15.00

od 07.07.2020r.
godz. 8.00

 

do 11.07.2020r.

godz. 15.00

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2019r , poz.1148)

 

od 06.04.2020 r.

 

 

do 17.04.2020r.

 

od 08.07.2020r.

 

 

do 13.07.2020r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

22.04.2020r.

godz. 10.00

16.07.2020r.

godz. 10.00

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 19.06.2020r.

do 27.07.2020r.

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

26.06.2020r.

godz. 10.00

31.07.2020 r.

godz. 10.00

 

 1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające na zasadach jak w postępowaniu rekrutacyjnym.
 2. O przyjęciu dziecka do szkoły w trakcie roku szkolnego, w tym do klasy pierwszej, decyduje dyrektor, z wyjątkiem przypadków przyjęcia dzieci zamieszkałych
  w obwodzie szkoły, które są przyjmowane z urzędu – na wniosek rodziców, na podstawie zaświadczenia o zameldowaniu, w pozostałych przypadkach – jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
 3. Jeżeli przyjęcie ucznia wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor szkoły może przyjąć ucznia
  po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.