• Zmień kontrast
 • Czcionka
 • A
 • A+
 • A++

Rekrutacja LO

Oferta edukacyjna dla kandydatów do liceum na rok szkolny 2020/2021

Klasy z przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym, innowacja pedagogiczna

Przedmioty uwzględniane przy rekrutacji

Nauczane języki obce

 
 

Klasa IA grupa 1

J. angielski,  biologia, chemia

j. polski, matematyka, biologia, chemia

j. angielski, j. niemiecki

 

Klasa IA

Grupa 2

J. angielski , matematyka, geografia

j. polski, matematyka, geografia,
j. angielski

j. angielski, j. niemiecki

 

Klasa IA grupa 3

J. angielski , j. polski, historia

j. polski, matematyka, historia,
j. angielski

j. angielski, j. niemiecki

 

 

Uwaga: Grupa musi liczyć co najmniej 7 uczniów.

 

Zasady rekrutacji

 

Postanowienia ogólne, wymagane dokumenty.

 1. Rekrutacja do szkoły prowadzona jest z wykorzystaniem systemu informatycznego.
 2. Wymagane dokumenty:

1)      Wniosek o przyjęcie (wydrukowany z Systemu) potwierdzony podpisem kandydata oraz prawnego opiekuna.

2)      Kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły. Na każdej stronie kopii należy umieścić adnotację: „Stwierdzam zgodność z oryginałem”, datę, pieczęć urzędową szkoły o średnicy 36 mm oraz pieczęć imienną dyrektora szkoły i podpis dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby.

 1. W przypadku podjęcia decyzji o wyborze szkoły:

1)      oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia o szczegóło­wych wynikach egzaminu ósmoklasisty,

2)      karta zdrowia,

3)      2 fotografie,

4)      pisemne poświadczenie woli (potwierdzenie wyboru szkoły) przez kandydata, który znalazł się na liście kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.

 1. Dodatkowe (tj. takie, które kandydat może dołączyć, jeśli chce z nich skorzystać):

1)      zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim,

2)      zaświadczenie o przysługujących preferencjach w przypadku jednakowej liczby punktów:

-        oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

-        orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności ,

-        prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka,

-        dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą,

-        opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi.

 1. Dokumenty, o których mowa są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu.
 2. Oświadczenia, o których mowa składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej
  za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 3. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego,

Zasady ogólne rekrutacji

 1. Kandydaci do klas pierwszych składają w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru kwestionariusze - wnioski wydrukowane z Systemu wraz z niezbędnymi kopiami zaświadczeń (kopie zaświadczeń muszą być potwierdzone przez szkoły, w których są one wydawane).
 2. Szkoła przyjmuje wyłącznie wnioski podpisane przez kandydata i rodziców (prawnych opiekunów).
 3. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły składając dokumenty, posługuje się kopiami świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu, poświadczonymi przez dyrektora szkoły, do którego uczęszczał. Kandydat składa jedną kopię dokumentów do szkoły pierwszego wyboru.
 4. Kandydat umieszczony na liście przyjętych do danej szkoły składa oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole oraz oryginały świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu.
 5. Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi w terminie ustalonym przez Kuratora Oświaty (załącznik).
 6. Warunkiem przyjęcia do liceum jest złożenie pisemnego oświadczenia potwierdzającego wybór i dostarczenie oryginałów dokumentów w terminie określonym w terminarzu.
 7. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje uzyskana przez niego w wyniku postępowania rekrutacyjnego lokata na liście kandydatów do liceum.
 8. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły średniej.
 9. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 10. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

a)      wielodzietność rodziny kandydata,

b)      niepełnosprawność kandydata,

c)      niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

d)     niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

e)      niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

f)       samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

g)      objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Zasady punktacji w postępowaniu rekrutacyjnym

KRYTERIA DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Maksymalna liczba punktów*

Punkty za świadectwo

100 pkt

ocena z języka polskiego (za ocenę celującą)

18 pkt

ocena z matematyki (za ocenę celującą)

18 pkt

ocena z I przedmiotu (za ocenę celującą)

18 pkt

ocena z II przedmiotu (za ocenę celującą)

18 pkt

szczególne osiągnięcia

18 pkt

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
z wyróżnieniem

7 pkt

aktywność społeczna

3 pkt

Punkty za egzamin ósmoklasisty

100 pkt

wynik z języka polskiego

100% x 0,35 = 35 pkt

wynik z matematyki

100% x 0,35 = 35 pkt

wynik z języka obcego nowożytnego

100% x 0,3 = 30 pkt

 1. Przeliczanie na punkty ocen z języka polskiego, matematyki  i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (* za oceny wyrażone w stopniu):

-         celującym – przyznaje się po 18 punktów,

-         bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów,

-         dobrym – przyznaje się po 14 punktów,

-         dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

-         dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

 1. Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty wynik przedstawiony
  w procentach z:

-        języka polskiego, matematyki mnoży się przez 0,35,

-        języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3.

 1. Przeliczanie na punkty ocen z języka polskiego i matematyki wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu ósmoklasisty:

-         za ocenę celującą – po 35 punktów,

-         za ocenę bardzo dobrą – po 30 punktów,

-         za ocenę dobrą – po 25 punktów,

-         za ocenę dostateczną – po 15 punktów,

-         za ocenę dopuszczającą – po 10 punktów.

z języka obcego nowożytnego:

-         za ocenę celującą – 30 punktów,

-         za ocenę bardzo dobrą – 25 punktów,

-         za ocenę dobrą – 20 punktów,

-         za ocenę dostateczną – 10 punktów,

-         za ocenę dopuszczającą – 5 punktów.

 1. Sposób przeliczania na punkty szczególnych osiągnięć ucznia wymienionych w świadectwie ukończenia 8-klasowej szkoły podstawowej:

-         za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:

1)      tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,

2)      tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,

3)      tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów;

-         za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

1)      tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,

2)      tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 punkty,

3)      tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty;

-         za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

1)      dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego –10 punktów,

2)      dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscy­plinarnego –7 punktów,

3)      dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscy­plinarnego –5 punktów,

4)      tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów,

5)      tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,

6)      tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty;

-         za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

1)      dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,

2)      dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,

3)      dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 punktów,

4)      tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,

5)      tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,

6)      tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

-         uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

1)      międzynarodowym – 4 punkty,

2)      krajowym – 3 punkty,

3)      wojewódzkim – 2 punkty,

4)      powiatowym – 1 punkt.

-         W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym, że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

-         W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.

-         Aby za osiągnięcie kandydat otrzymał punkty musi ono zostać wpisane na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

-         O wpisie osiągnięć na świadectwo decyduje dyrektor szkoły podstawowej.