• Zmień kontrast
  • Czcionka
  • A
  • A+
  • A++

Sprawozdanie III kwartał

Sprawozdanie z realizacji Projektu
„Kreatywny uczeń w innowacyjnej Szkole Podstawowej w Koziegłowach”

Projekt realizowany w ramach: Oś priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

– III kwartał – rok szkolny 2019/2020

Zgodnie z założeniami uczestnikami projektu są uczniowie i uczennice klas IV - VIII, bez względu na płeć i stan zdrowia. Kontynuujemy realizację projektu prowadząc dla uczniów cztery rodzaje zajęć, które mają na celu wyeliminowanie trudności w przyswajaniu umiejętności matematycznych i zniwelowanie barier dotyczących komunikacji w języku angielskim.

Zajęcia w trzecim kwartale trwały od 7 stycznia do 11 marca 2020r. W tym czasie  zdołano przeprowadzić 163 h zajęć zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Z dniem 12 marca lekcje zostały zawieszone do odwołania ze względu na pandemię koronawirusa.

W porównaniu z II kwartałem, nie doszło do znacznych zmian w składach grup, uczniowie kontynuowali spotkania z nauczycielami prowadzącymi zajęcia zgodnie z ustalonym wcześniej planem.

DORADZTWO ZAWODOWE

Ze względu na koronawirusa nie doszły do skutku planowane wycieczki do zakładów pracy:

-25 marca 2020r. – do Fabryki Wody Dar Natury, firmy Nestlé Waters w Rzeniszowie,

-w maju 2020r. - wycieczka do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myszkowie.

ZAJĘCIA Z MATEMATYKI

Podczas zajęć uczniowie korzystali  z  pomocy naukowych i tabletów zakupionych w ramach projektu oraz różnych platform edukacyjnych. Bardzo lubili gry matematyczne i quizy, które pozwalały zarówno doskonalić swoje  umiejętności oraz sprawdzać zdobytą wiedzę. Podczas realizacji zajęć wykorzystywano tablicę interaktywną, różne aplikacje (https://quizizz.com, https://www.matzoo.pl, https://szaloneliczby.pl), krzyżówki, tangramy, karty pracy.

W trakcie zajęć ukazywano przydatności wiedzy i umiejętności matematycznych w życiu codziennym. Dobór odpowiednich metod jak również środków dydaktycznych motywował uczniów do pokonywania trudności. Zajęcia miały formę zarówno indywidualną, jak i grupową z różnicowaniem wymagań. oraz pomoce dydaktyczne, np. modele figur płaskich. Ćwiczenia praktyczne dostosowano do tempa pracy i stopnia trudności. Wszystko razem sprawiło, że zajęcia były atrakcyjne i zachęcały uczniów do uczestniczenia w nich.

Dzięki zajęciom prowadzonym w ciekawy dla ucznia sposób,  zwłaszcza zastosowanie gier dydaktycznych i tzw. nauki przez zabawę, uczniowie coraz częściej mówią, że matematyka nie jest tak trudna, jak sądzili.

ZAJĘCIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Podczas zajęć uczniowie mieli możliwość utrwalania poznanego słownictwa, zagadnień gramatycznych z zakresu objętego programem nauczania , rozwijali także sprawności słuchania, mówienia, czytania i pisania w języku angielskim. Zajęcia miały charakter rozwijający lub utrwalający wiedzę i umiejętności z języka angielskiego. W zależności od grupy uczniowie wzbogacali swoją wiedzę w obszarze leksykalnym na takie tematy jak: sport, świat przyrody, żywienie, wygląd zewnętrzny, słowotwórstwo, czasowniki frazowe, kultura, turystyka, praca, dom, czynności dnia codziennego, kolokacje z czasownikami „make” i „ do”. W zakresie gramatycznym: czasy teraźniejsze, czasy przeszłe, czas Present Perfect, stopniowanie przymiotników i tworzenie przysłówków. 

Uczniowie ćwiczyli sprawności językowe, takie jak: słuchanie i czytanie ze zrozumieniem, pisanie oraz mówienie. Korzystali z nowoczesnych technologii: tablicy interaktywnej, tabletów oraz programów interaktywnych (np. Quizlet, Learningapps, Quizizz), podręczników interaktywnych tj. Starland. Dosyć dobrze współpracowali w parach i grupach. Uczniowie chętnie i w miarę systematycznie uczęszczali na zajęcia.

Od 12 marca zajęcia realizowane w ramach  projektu zostały zawieszone z powodu pandemii koronawirusa.

Dane statystyczne:

Łączna frekwencja na zajęciach w II kwartale  wyniosła 68%. Dotychczasowa frekwencja
w projekcie wynosi 73%.