• Zmień kontrast
 • Czcionka
 • A
 • A+
 • A++

Koncepcja pracy szkoły

KONCEPCJA PRACY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. ALFREDA SZKLARSKIEGO

W KOZIEGŁOWACH

 

 

 

 

 

MISJA SZKOŁY

    

Naszym zadaniem jest wspieranie rodziny w procesie wychowania i nauczania, stwarzając uczniom optymalne warunki do prawidłowego, wszechstronnego rozwoju duchowego

i intelektualnego.

 


WIZJA

 

W naszej szkole dążymy do wychowania ucznia mającego świadomość, że jest członkiem społeczności ludzkiej. Uczymy kochać, szanować i żyć kulturą i tradycją narodu polskiego. Wychowujemy ucznia świadomego i odpowiedzialnego, posiadającego wiedzę i umiejętności konieczne do przyszłego funkcjonowania we współczesnym świecie, troszczącego się o swoje środowisko przyrodnicze, w którym żyje.

Szkoła stwarza uczniom bezpieczne i optymalne warunki do rozwoju postaw ważnych
dla obywatela Polski i Europy. Znana jest w środowisku jako placówka oferująca usługi edukacyjne na wysokim poziomie jakości.

Kadrę szkoły tworzy zespół nauczycieli nastawionych innowacyjnie, którzy chętnie
się dokształcają i doskonalą.

Szkoła jest otwarta na środowisko i współpracę ze strukturami samorządowymi i innymi organizacjami działającymi na rzecz edukacji i pomocy społecznej.

 

 

PRIORYTETY SZKOŁY

 

 1. Wychowanie patriotyczne i regionalne ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia poczucia tożsamości narodowej.
 2. Wychowanie ku wartościom duchowym i społecznym.
 3. Wychowanie przez sport.
 1. Rozpoznanie potrzeb uczniów i zapewnienie im pomocy, której potrzebują.
 2. Dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów.
 3. Respektowanie trójpodmiotowości oddziaływań wychowawczych i kształcących: uczeń – szkoła – dom rodzinny.
 4. Zwiększenie udziału rodziców uczniów w życiu szkoły, zaangażowanie rodziców
  we wszystkie możliwe obszary jej działalności.

 

 

 

 

MODEL ABSOLWENTA

Jest aktywny:

-        posiada zainteresowania i rozwija je na miarę swoich możliwości,

-        ma swoje upodobania jako twórca i odbiorca sztuki,

-        wykazuje się samodzielnością.

Jest świadomy:

-        zna swoją wartość i prawa,

-        zna i respektuje prawa innych.

Jest ciekawy świata:

-        stara się poszerzać swoje wiadomości korzystając z różnych źródeł,

-        lubi i chce się uczyć,

-        wrażliwy na piękno przyrody (świadomość ekologiczna).

Jest odpowiedzialny:

-        umie podejmować działania i przewidywać ich konsekwencje,

-        umie rozwiązywać problemy,

-        cieszy się z sukcesów i potrafi akceptować porażki,

-        zna swoje słabe strony i potrafi nad nimi pracować,

-        umie dokonać samooceny.

Jest otwarty:

-        łatwo nawiązuje kontakty z rówieśnikami,

-        umie współdziałać w grupie,

-        prezentuje swój punkt widzenia i rozważa poglądy innych,

-        jest dobrym organizatorem.

Jest optymistą:

-        jest pogodny,

-        pozytywnie patrzy na świat,

-        wierzy w siebie.

Jest tolerancyjny:

-        rozumie, że różnice między ludźmi są czymś naturalnym,

-        jest wrażliwy na potrzeby innych.

 

 

Jest krytyczny:

-        selekcjonuje i porządkuje zdobyte informacje,

-         ocenia ich przydatność do określonego celu.

 

DOSKONALENIE JAKOŚCI PRACY SZKOŁY

 

Zadania szczegółowe

 

Termin realizacji

Odpowiedzialni

Ewaluacja programów nauczania w celu dostosowania ich do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony

maj

dyrekcja,

zespoły samokształceniowe

Opracowanie i wdrażanie programów własnych oraz nowatorskich rozwiązań i innowacji pedagogicznych

zgodnie z terminem zawartym w rozporządzeniu

nauczyciele przedmiotów, wychowawcy

Zorganizowanie próbnych sprawdzianów dla klas VI i V

wg harmonogramu

wychowawcy klas
VI i V

Analiza wyników sprawdzianu po klasie szóstej, sprawdzianów próbnych, formułowanie i wdrażanie wniosków umożliwiających wzrost efektów kształcenia

po każdym sprawdzianie

zespół nauczycieli klas IV - VI

Dostrzeganie możliwości uzyskiwania przez uczniów lepszych wyników w nauce.

Formułowanie wniosków, które przyczyniają się do poprawy wyników w nauce uczniów

dwa razy w roku szkolnym

wszyscy nauczyciele

Przeprowadzenie „diagnoz na wejściu”

w klasach pierwszych i czwartych - sprzyjających wyrównywaniu szans edukacyjnych

wrzesień

 

nauczyciele uczący

w klasach pierwszych i czwartych

Rozpoznawanie potrzeb edukacyjnych uczniów

na bieżąco

wszyscy nauczyciele

Stosowanie na zajęciach metod i form uwzględniających różne uzdolnienia i zainteresowania uczniów

na bieżąco

wszyscy nauczyciele

Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów (konkursy, wystawy prac, pokaz talentów itp.)

na bieżąco

nauczyciele przedmiotów, wychowawcy

Organizacja zajęć pozalekcyjnych
dla uczniów uzdolnionych
(koła zainteresowań) oraz dla uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych (zajęcia rozwijające, zajęcia wyrównawcze)

na bieżąco

nauczyciele,

wychowawca świetlicy

Zorganizowanie systemu zindywidualizowanej pomocy uczniom o szczególnych potrzebach edukacyjnych

wrzesień

wychowawcy,

pedagog

Przyznawanie nagród i wyróżnień najlepszym absolwentom - „Gala Gwiazd”

co roku

samorząd uczniowski,

rada pedagogiczna

 

Spodziewane efekty:

 1. Uzyskiwanie możliwie najwyższych efektów nauczania.
 2. Udział uczniów w konkursach przedmiotowych.
 3. Osiągnięcie wysokich wyników ze sprawdzianu po klasie szóstej.

 

DOSKONALENIE EFEKTÓW PRACY

OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ

 

Zadania szczegółowe

 

Termin realizacji

Odpowiedzialni

Diagnozowanie sytuacji materialnej, rodzinnej, socjalno-bytowej uczniów poprzez ankiety, wywiady środowiskowe.

Pomoc uczniom mającym trudności materialne (zapewnienie obiadów, podręczników, dofinansowanie wycieczek, pomoc materialna, pomoc pedagogiczna)

na bieżąco

wychowawcy

Wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci (zebrania klasowe, indywidualne rozmowy i konsultacje)

na bieżąco

wychowawcy, pedagog szkolny

Przygotowanie do aktywnego udziału w instytucjach demokratycznych
(udział w wyborach do Samorządu Uczniowskiego i Samorządu Klasowego, zapoznanie z ich funkcjonowaniem)

wrzesień każdego roku szkolnego

opiekun samorządu uczniowskiego, wychowawcy

Rozwój osobowości i możliwości intelektualnych uczniów (udział w konkursach i zawodach)

według napływających informacji

nauczyciele przedmiotów

Organizowanie i aktywny udział w uroczystościach o charakterze rocznicowym i patriotycznym

według harmonogramu

wyznaczeni nauczyciele

 

Współpraca z organizacjami wspomagającymi szkołę w działaniach wychowawczych (poradnia PPP, policja)

na bieżąco

wychowawcy klas, pedagog

Ukształtowanie poczucia więzi ze swoim regionem (udział w imprezach regionalnych, wycieczkach, ogniskach, tradycjach świątecznych)

według harmonogramu

nauczyciele, wychowawcy

Prowadzenie zajęć pozwalającym uczniom zapoznać się ze zmianami zachodzącymi we współczesnym świecie

na bieżąco

wychowawcy

Kształtowanie odpowiednich postaw etycznych

systematycznie

wszyscy nauczyciele

Realizacja programu profilaktyki, organizacja warsztatów profilaktycznych

na bieżąco

 

pedagog szkolny, wychowawcy klas

Uatrakcyjnienie przerw śródlekcyjnych (gry i zabawy)

na bieżąco

samorząd uczniowski

Ukształtowanie pożądanego stosunku               do zagadnień ekologicznych (udział w akcjach „Sprzątanie Świata”, zbieranie baterii, makulatury, „Dzień Ziemi”)

według harmonogramu

wychowawcy,

nauczyciele przyrody

Rozwój fizyczny uczniów i propagowanie zdrowego trybu życia, udział młodzieży w zawodach sportowych

przez cały rok

wychowawcy, nauczyciele wychowania fizycznego

Zintegrowanie rodziców wokół działań promujących szkołę (pomoc w organizacji imprez promujących, sponsoring)
oraz działań klasowych

na bieżąco

dyrekcja,

wychowawcy

 

Spodziewane efekty:

 1. Uczniowie znają role instytucji demokratycznych.
 2. Uczniowie potrafią być asertywni w określonych sytuacjach.
 3. Uczniowie potrafią docenić wpływ przyrody na prawidłowy rozwój człowieka.
 4. Uczniowie promują zdrowy styl życia.
 5. Uczniowie są współgospodarzami szkoły, regionu, kraju.
 6. Rodzice i uczniowie identyfikują się ze szkołą.
 7. Rodzice aktywnie uczestniczą w życiu szkoły, angażują się w imprezy organizowane w szkole.

 

KADRA

Zadania

Termin realizacji

Odpowiedzialni

Rozpoznawanie potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego

sierpień/wrzesień

lider WDN, przewodniczący zespołów samokształceniowych

Opracowanie i wdrażanie planu szkoleń Rady Pedagogicznej w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego

sierpień

dyrektor

 

Podnoszenie i uzyskiwanie dodatkowych kwalifikacji zgodnie z potrzebami szkoły

na bieżąco

nauczyciele

 

Doskonalenie zawodowe nauczycieli

na bieżąco

lider WDN

Dzielenie się własnymi doświadczeniami

na bieżąco

przewodniczący zespołów samokształceniowych

Udoskonalenie współpracy stażysta – opiekun

 

dyrektor

Gromadzenie i udostępnianie materiałów dydaktycznych w zakresie nowoczesnych metod pracy z uczniem

na bieżąco

lider WDN, bibliotekarz

Uzupełnianie literatury pedagogicznej, prenumerata fachowej prasy

na bieżąco

dyrektor, bibliotekarz

 

Spodziewane efekty:

 1. Kadra pedagogiczna planuje swój rozwój.
 2. Nauczyciele podejmują różnorodne formy doskonalenia.
 3. W szkole funkcjonuje poprawna komunikacja interpersonalna, nauczyciele mają optymalne warunki do rozwoju zawodowego.

 

BAZA I WYPOSAŻENIE SZKOŁY

 

Zadania szczegółowe

 

Termin realizacji

Odpowiedzialni

Poszukiwanie sponsorów szkoły

na bieżąco

dyrektor, nauczyciele

Stałe wzbogacanie księgozbioru szkolnego

na bieżąco

dyrektor, bibliotekarz

Dbanie o stan budynku szkolnego i terenu wokół szkoły

na bieżąco

dyrektor, pracownicy obsługi

Wyposażenie pokoju nauczycielskiego

w stanowisko komputerowe z drukarką

w miarę posiadanych środków

dyrektor

Pielęgnowanie zieleni wokół szkoły

na bieżąco

pracownicy obsługi

Zakupienie nowych mebli do klas (regałów)

w miarę posiadanych środków

dyrektor

Modernizacja zaplecza rekreacyjno – sportowego

w miarę posiadanych środków

dyrektor

 

Spodziewane efekty:

1. Uczniowie mają poczucie odpowiedzialności za bazę dydaktyczną szkoły.

2. Budynek szkoły jest nowoczesną placówką odpowiadającą standardom europejskim.

 

PROMOCJA SZKOŁY

I INTEGRACJA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

Zadania szczegółowe

Termin realizacji

 

Odpowiedzialni

 

Stała współpraca z mediami i lokalną prasą, opracowanie artykułów(sprawozdania z imprez, uroczystości, konkursów)

i zamieszczanie ich w lokalnej prasie

na bieżąco

dyrekcja, bibliotekarz, nauczyciele

Rozbudowa i aktualizowanie strony internetowej

na bieżąco

informatyk, administratorzy strony www

Organizowanie i udział w konkursach przedmiotowych, artystycznych, sportowych

według harmonogramu konkursów

nauczyciele, uczniowie

Organizowanie imprez i uroczystości lokalnych (dni patrona, artystycznych, sportowych, kulturalnych)

według harmonogramu

nauczyciele, uczniowie

Prezentowanie osiągnięć uczniów i nauczycieli (gazetki, strona internetowa, lokalna prasa)

na bieżąco

nauczyciele

Współpraca ze Stowarzyszeniami, instytucjami działającymi na rzecz edukacji i wychowania (Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół w Koziegłowach, Miejsko-Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach, Kluby Sportowe- „Fair Play” i „Olimp”)

w każdym roku szkolnym

członkowie Stowarzyszenia
na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół
w Koziegłowach, wychowawcy, nauczyciele, dyrekcja

Nawiązanie  współpracy ze szkołami im. Alfreda Szklarskiego w całej Polsce

systematycznie

dyrekcja, nauczyciele,

samorząd uczniowski

 

Spodziewane efekty:

 1. Szkoła jest rozpoznawalna w środowisku lokalnym.
 2. Uczniowie doskonalą umiejętności promowania swoich osiągnięć.
 3. Uczniowie znają dzieje regionu, jego kulturę, tradycje, obyczaje.
 4. Szkoła utrzymuje współpracę z innymi szkołami o imieniu Alfreda Szklarskiego.
 5. Szkoła promuje się w mediach, na stronie internetowej.
 6. Szkoła promuje i dokumentuje swoje osiągnięcia korzystając z mediów.

 

PRIORYTETOWE ZADANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. ALFREDA SZKLARSKIEGO W  KOZIEGŁOWACH
NA NAJBLIŻSZE LATA:

 

 1. Przygotowanie uczniów do osiągania wysokich wyników na sprawdzianach zewnętrznych oraz konkursach.
 2. Ewaluowanie i wdrażanie niezbędnych zmian Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki.
 3. Pozyskiwanie funduszy na zadania dydaktyczno-wychowawcze.